Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

2.5 Zdrowie publiczne

 

2.5.1. Dostęp do specjalistycznej opieki medycznej

W celu zmniejszenia zachorowalności i umieralności, poprawy jakości życia mieszkańców, a także zmniejszenia kosztów opieki w perspektywie długoterminowej, istotne jest zwiększenie dostępności oraz podniesienie standardów opieki medycznej.

W 2012 r. na terenie naszego kraju funkcjonowało 913 szpitali ogólnych (stan na 31.XII.). Największą liczbę takich szpitali zarejestrowano w województwie śląskim (134 tj.14,7%), a najmniej w opolskim (3%). W województwie  podkarpackim funkcjonowało w 2012 r. 39 szpitali (4,3% - 12 miejsce w kraju), w których znajdowało się 10100 łóżek, co stanowiło 47,4 łóżka na 10 tys. ludności. Najwięcej w kraju łóżek w szpitalach znajdowało się w województwie mazowieckim (26259), najwięcej łóżek na 10 tys. ludności przypadało w województwie śląskim (56,3).

 

Tabela. Szpitale ogólne wg województw (stan w dniu 31.XII.)

a) Liczba szpitali*

* Bez szpitali dziennych

 

b) Łóżka** w szpitalach

** Łącznie z łóżkami i inkubatorami dla noworodków

 

c) Leczeni***

*** Liczba pacjentów zarejestrowanych  w księdze głównej szpitala (bez ruchu międzyoddziałowego)

 Opracowanie własne na podstawie: Zdrowie i ochrona zdrowia w 2012 r., GUS Warszawa 2013

 

Tabela. Szpitale w Polsce w 2012 r.

* Bez  szpitali dziennych

** Łącznie z łóżkami i inkubatorami dla noworodków  

***Liczba pacjentów zarejestrowanych  w księdze głównej szpitala (bez ruchu międzyoddziałowego)

Źródło: Zdrowie i ochrona zdrowia w 2012 r., GUS Warszawa 2013

 

Leczeni w szpitalach ogólnych w 2012 r. stanowili ogółem prawie 7,9 mln osób, przy czym na każde 10 tys. ludności, średnio leczonych było 2050 osób. Najwięcej osób leczonych było w województwie mazowieckim - ponad 1,2 mln, najmniej – w opolskim – nieco ponad 165 tys. W województwie podkarpackim liczba ta wyniosła ponad 413 tys. osób (8 miejsce w kraju), stanowiąc 1942 osoby na 10 tys. ludności.

Z analizy działalności stacjonarnej oddziałów w szpitalach ogólnych w województwie podkarpackim w 2012 r. (na podst. Zdrowie i ochrona zdrowia w 2012 r., GUS Warszawa 2013) wynika, iż największą liczbę wśród 326 oddziałów szpitalnych stanowiły oddziały chirurgiczne ogólne (32). W dalszej kolejności licznie reprezentowane były oddziały chorób wewnętrznych (29), ginekologiczno-położnicze (25), neonatologiczne (23) oraz intensywnej terapii (22) i pediatryczne (21).

Wypisani ze szpitali ogólnych w Polsce w 2012 r. stanowili ponad 7,6 mln osób (w tym ponad 1,3 mln dzieci do lat 18), zmarli natomiast ponad 177,5 tys. osób (w tym 1473 dzieci do lat 18, tj. 0,8%).         

 

Tabela. Wypisani i zmarli w szpitalach ogólnych wg województw

a) wypisani

 

b) zmarli*

* Bez noworodków martwo urodzonych i zmarłych w trakcie pierwszych sześciu dób życia

 

Tabela. Wypisani i zmarli w szpitalach ogólnych w Polsce

* Bez noworodków martwo urodzonych i zmarłych w trakcie pierwszych sześciu dób życia

Źródło: Zdrowie i ochrona zdrowia w 2012 r., GUS Warszawa 2013

 

Najwięcej pacjentów było leczonych w województwie mazowieckim, prawie 1,2 mln osób wypisano ze szpitali tego województwa (w tym ponad 233 tys. dzieci do lat 18). W mazowieckim również zmarło najwięcej osób w kraju (ponad 26 tys.), z których 217 to dzieci do lat 18 (jednakże największa śmiertelność dzieci wystąpiła w województwie wielkopolskim (1,3% wśród zmarłych tego województwa), oraz w województwie lubuskim i kujawsko-pomorskim (odpowiednio po 1,1% zmarłych w tych województwach). W województwie podkarpackim wypisano ze szpitali ogólnych w 2012 r. prawie 400 tys. osób (8 miejsce w kraju), wśród których było nieco ponad 62 tys. dzieci do lat 18. Zmarli w szpitalach ogólnych w województwie podkarpackim stanowili w 2012 r.  grupę prawie 8,7 tys. osób, z których 62 osoby to dzieci w wieku do lat 18 (0,7%).

 

Mapa. Śmiertelność dzieci do lat 18 w zmarłych w szpitalach ogólnych wg województw (%)

Opracowanie własne na podstawie: Zdrowie i ochrona zdrowia w 2012 r., GUS Warszawa 2013

 

Najczęstszymi przyczynami zgonów w województwie podkarpackim, podobnie jak w całym kraju, pozostają choroby układu krążenia i nowotwory. W 2011 r. najczęstszą przyczyną zgonów w województwie podkarpackim były choroby układu krążenia. Na 10 tys. mieszkańców zanotowano 50,30 zgonów. Był to najwyższy wskaźnik w kraju. Nieco niższą wartość tego wskaźnika zanotowano w województwie lubelskim (47,7 osób). Najrzadziej choroby układu krążenia były przyczyną zgonów w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim (po 39,30 osób na 10 tys. mieszkańców). Średnio w kraju choroby układu krążenia były przyczyną zgonu 45,20 osób na 10 tys. mieszkańców. Nowotwory złośliwe jako przyczyna zgonu dotyczyła w 2011 r. średnio w kraju 25,60 osób na 10 tys. mieszkańców. Najczęściej z takiej przyczyny umierali mieszkańcy województwa pomorskiego (29,60 osób na 10 tys. mieszkańców), najrzadziej były one przyczyną zgonu w województwie lubelskim (21,40 osób/10 tys.) i świętokrzyskim (22,70 osób/10 tys.). W województwie podkarpackim zgony z powodu nowotworów złośliwych były przyczyną śmierci 23,10 osób na 10 tys. mieszkańców (14 miejsce w kraju).

 

Wykres. Zgony według przyczyn na 10 tys. mieszkańców w 2011 r.

Źródło: dane GUS

 

W 2012 r. zarejestrowano średnio w kraju wzrost w stosunku do 2011 liczby zgonów zarówno z powodu chorób układu krążenia (do 46,10 osób na 10 tys. mieszkańców), jak i z powodu nowotworów złośliwych (do 25,70 osób na 10 tys. mieszkańców). Najwięcej osób z powodu chorób układu krążenia zmarło w tym roku w województwie świętokrzyskim (50,80 osób na 10 tys. mieszkańców) oraz lubelskim (50,70 osób). Województwo podkarpackie spadło na 3 miejsce w kraju (50,60 osób na 10 tys. mieszkańców), jednakże tutaj także zanotowano wzrost w stosunku do 2011 r. Najrzadziej choroby układu krążenia były przyczyną zgonów w województwie warmińsko-mazurskim (39,10 osób na 10 tys. mieszkańców) i pomorskim (41,60 osób na 10 tys. mieszkańców). Najczęściej z powodu nowotworów złośliwych umierali mieszkańcy pomorskiego (28,60 osób na 10 tys. mieszkańców), kujawsko-pomorskiego (28,20 osób na 10 tys. mieszkańców) i zachodniopomorskiego (28 osób na 10 tys. mieszkańców). Najrzadziej nowotwory złośliwe były przyczyną zgonów w województwie lubelskim (21,90 osób na 10 tys. mieszkańców), łódzkim (22,90 osób na 10 tys. mieszkańców) oraz podkarpackim (23,50 osób na 10 tys. mieszkańców - nadal 14 miejsce w kraju, jednakże wzrost wartości wskaźnika w stosunku do 2011 r. o 0,4).

 

Wykres. Zgony według przyczyn na 10 tys. mieszkańców w 2011 i 2012 r.

Źródło: dane GUS

 

Na  387839 noworodki żywo urodzone w szpitalach ogólnych w 2012 r. w naszym kraju, 20814 stanowiły noworodki urodzone w województwie podkarpackim (5,4% - 8 miejsce w kraju). Najwięcej noworodków przyszło na świat w województwie mazowieckim (60564 tj. 15,6%). Spośród 2186 noworodków martwo urodzonych również największą liczbę stanowiły noworodki z województwa mazowieckiego (466 tj. 21,3% noworodków martwo urodzonych w kraju). Noworodki martwo urodzone w województwie podkarpackim stanowiły 4,4% (97 – 8 miejsce w kraju).

 

Wykres. Noworodki żywo i martwo urodzone w szpitalach ogólnych wg województw

*w tym 962 noworodki zmarłe w szpitalu w trakcie pierwszych sześciu dób życia

Opracowanie własne na podstawie: Zdrowie i ochrona zdrowia w 2012 r ., GUS Warszawa 2013

 

W 2011 r. liczba zgonów niemowląt na 1 tys. urodzeń żywych w województwie podkarpackim wyniosła 5,30 (7 miejsce w kraju). Był to wskaźnik wyższy, niż średnia dla całego kraju, która wynosiła 4,73. Najwięcej zgonów niemowląt zarejestrowano w województwach zachodniopomorskim, śląskim, świętokrzyskim i kujawsko-pomorskim (w każdym powyżej 6,00 na 1 tys. urodzeń żywych). Najmniejszą liczba zgonów niemowląt - w województwach mazowieckim (3,41) i wielkopolskim (3,65).

 

Mapa. Liczba zgonów niemowląt na 1 tys. urodzeń żywych w 2011 r.

Źródło: dane GUS

 

W 2012 r. średnia liczba zgonów niemowląt na 1 tys. urodzeń żywych w skali kraju zmniejszyła się do 4,64. Zmniejszyła się również w województwie podkarpackim do 5,08,  jednakże mniej, niż w skali całego kraju, przez co województwo sklasyfikowano na 5 miejscu  (mniej dzieci  niż w 2011 r. zmarło bowiem w kujawsko-pomorskim i śląskim).

 

Lecznictwo uzdrowiskowe

Na terenie kraju na koniec 2012 roku odnotowano łącznie 298 placówek lecznictwa uzdrowiskowego. Liczba łóżek we wszystkich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce wyniosła ponad 41,7 tys. z czego 26,5% (tj. 11,07 tys.) to łóżka w szpitalach uzdrowiskowych, a 73,5 % (tj. 30,7 tys.) – to łóżka w sanatoriach. Najwięcej placówek lecznictwa uzdrowiskowego występowało w województwach: dolnośląskim (64 w tym 31 sanatoriów), zachodniopomorskim (55, w tym 41 sanatoriów) i małopolskim (48, w tym 35 sanatoriów).

 

Wykres. Placówki lecznictwa uzdrowiskowego

*w tym 9 dziecięcych szpitali uzdrowiskowych

**w tym 5 dziecięcych sanatoriów

Opracowanie własne na podstawie: Zdrowie i ochrona zdrowia w 2012 r., GUS Warszawa 2013

 

W województwie podkarpackim w 2012 r. funkcjonowało 26 placówek lecznictwa uzdrowiskowego, wśród których sanatoria stanowiły 79,9% (20). Łącznie wszystkie placówki dysponowały ponad 3,9 tys. miejscami. Spośród tej liczby, na sanatoria przypadało prawie 3,1 tys. miejsc.

 

Wykres. Działalność placówek lecznictwa uzdrowiskowego wg województw - liczba łóżek ogółem

Opracowanie własne na podstawie: Zdrowie i ochrona zdrowia w 2012 r. , GUS Warszawa 2013

 

Łączna liczba kuracjuszy korzystających z lecznictwa uzdrowiskowego w trybie stacjonarnym w 2012 r. wyniosła w kraju ponad 671 tys. osób. W województwie podkarpackim kuracjusze lecznictwa stacjonarnego to grupa  ponad 60,4 tys. osób. Z ogólnej liczby kuracjuszy w województwie podkarpackim, pełnopłatni stanowili jedynie nieco ponad 9,6 tys. osób, natomiast cudzoziemcy 146 osób. W szpitalach uzdrowiskowych na terenie podkarpackiego przebywało 11750 kuracjuszy (6 miejsce w kraju), a w sanatoriach 48668 (5 miejsce w kraju).

W podniesieniu dostępności i jakości świadczeń w ramach ochrony zdrowia, szczególną rolę odgrywają środki finansowe przeznaczane na ten cel. W 2012 r. wydatki na ochronę zdrowia w budżetach samorządów terytorialnych w Polsce wyniosły ponad 3514,6 mln zł, z których najwięcej, bo prawie 1249 mln zł (33,7%) pochodziło z budżetów powiatów. Najmniej takich środków wydały gminy (ponad 535 mln zł tj. 15,2%). Najwięcej środków na ochronę zdrowia ogółem w kraju pochodziło z budżetów samorządów terytorialnych z województwa mazowieckiego (ponad 545,7 mln zł). Największe wydatki w kraju na ochronę zdrowia pochodziły z miast na prawach powiatu z województwa mazowieckiego (ponad 232,1 mln zł), z samorządu województwa dolnośląskiego (ponad 223,1 mln zł) oraz z miast na prawach powiatu z województwa śląskiego (ponad 214, 5 mln zł).

 

Tabela. Wydatki na ochronę zdrowia w budżetach samorządów terytorialnych wg województw w 2012 r.

* Bez eliminacji przepływu środków pomiędzy jednostkami samorządów terytorialnych, których wartość dla Polski ogółem wynosiła 165751 tys. zł

Opracowanie własne na podstawie: Zdrowie i ochrona zdrowia w 2012 r., GUS Warszawa 2013

 

W województwie podkarpackim w 2012 r. z budżetów samorządów terytorialnych na ochronę zdrowia wydano ponad 195,7 mln zł (7 miejsce w kraju - 5,6%). Najwięcej środków wydano z budżetów powiatów (ponad 87,7 mln zł  - 4 miejsce w kraju). Z budżetu województwa podkarpackiego wydano ponad 62,4 mln zł (5 miejsce w kraju). Najmniej środków pochodziło z budżetów miast na prawach powiatów (ponad 20,1 mln zł).

 

Tabela. Wydatki na ochronę zdrowia w budżetach samorządów terytorialnych w województwie podkarpackim w 2012 r. (w tys. zł)

* Bez eliminacji przepływu środków pomiędzy jednostkami samorządów terytorialnych, których wartość dla Polski ogółem wynosiła 165751 tys. zł

Opracowanie własne na podstawie: Zdrowie i ochrona zdrowia w 2012 r., GUS Warszawa 2013               

 

2.5.2. Promocja zdrowia

Funkcjonowanie wyspecjalizowanych ośrodków medycznych wspierane jest przez przychodnie, ośrodki zdrowia i poradnie, które są instytucjami pierwszego kontaktu dla pacjenta. Statystyka dla Polski pokazuje, że na jej terenie znajdowało się w roku 2012 - 19412 przychodni. Najwięcej przychodni występowało w województwie śląskim (2737 tj. 14,1%) i mazowieckim (2497 tj. 12,9%), a najmniej w opolskim (zaledwie 518 tj. 2,7%). W kraju przeważały przychodnie w miastach stanowiąc 76,7% przychodni w kraju.

 

Tabela. Przychodnie wg województw (stan w dniu 31.XII.)

Od 2012 r. przychodnie łącznie z przychodniami MON i MSW

Opracowanie własne na podstawie: Zdrowie i ochrona zdrowia w 2012 r., GUS Warszawa 2013  

 

W województwie podkarpackim funkcjonowało w 2012 r. 1068 przychodni, co stanowiło 5,5% przychodni w kraju (8 miejsce). Tutaj także utrzymała się tendencja większej liczby przychodni w miastach, niż na wsi, z tym, że w mniejszym % (59% w miastach i 41% na wsi).

W podstawowej opiece zdrowotnej udzielonych zostało ogółem w województwie podkarpackim ponad 8,3 mln porad przez lekarzy: podstawowej opieki zdrowotnej i  rodzinnych (10 miejsce w kraju). Więcej porad udzielono osobom w wieku 65 lat i więcej (ponad 2,3 mln), niż dzieciom i młodzieży do lat 18 (ponad 1,9 mln). Specjalistyczne porady lekarskie i stomatologiczne stanowiły liczbę ponad 6,7 mln (10 miejsce w kraju). Najczęściej w województwie udzielane były porady stomatologiczne (ponad 1,7 mln – 10 miejsce w kraju) i chirurgiczne (ponad 0,8 mln – 10 miejsce w kraju). Porównując udzielone specjalistyczne porady lekarskie w województwie podkarpackim, z udzielonymi w skali kraju, na uwagę zwraca ilość udzielonych porad w zakresie gruźlicy i chorób płuc (ponad 183 tys. - 7 miejsce w kraju).

W 2012 r. w Polsce funkcjonowało ponad 12 tys. aptek oraz ponad 1,2 tys. punktów aptecznych.

                       

Tabela. Apteki i punkty apteczne wg województw (stan w dniu 31.XII.)

Opracowanie własne na podstawie: Zdrowie i ochrona zdrowia w 2012 r., GUS Warszawa 2013

 

Średnio w kraju na 1 aptekę przypadało 3201 osób. Największa liczba aptek wystąpiła w województwie mazowieckim, największa dostępność w lubelskim (2680 osób na 1 aptekę). W podkarpackim zarejestrowano w 2012 r. 602 apteki, jednakże dostępność była jedną z najniższych w kraju (3538 osób na 1 aptekę).

 

Tabela. Apteki i punkty apteczne wg województw (stan w dniu 31.XII.) - liczba ludności na 1 aptekę

Opracowanie własne na podstawie: Zdrowie i ochrona zdrowia w 2012 r., GUS Warszawa 2013

 

W 2012 r. funkcjonowało na terenie kraju 83 hospicja z 1389 łóżkami. Najwięcej hospicjów występowało w województwie mazowieckim 13 z 216 łóżkami, w którym opieką w ciągu roku objęto prawie 3 tys. pacjentów. W województwie podkarpackim funkcjonowało w 2012 r. 6 hospicjów (tyle samo co w śląskim), z 107 łóżkami.

 

Wykres. Hospicja wg województw

Opracowanie własne na podstawie: Zdrowie i ochrona zdrowia w 2012 r., GUS Warszawa 2013

 

Opieką w hospicjach objętych było w ciągu 2012 r. 1167 pacjentów (6 miejsce w kraju), z których kobiety stanowiły 44,5%. W kraju, wśród pacjentów objętych opieką, nieznacznie tylko przeważały kobiety stanowiąc 50,8% pacjentów. Najwięcej kobiet objętych opieką zarejestrowano w województwie wielkopolskim (60,4%)  i opolskim (57,6%).

            

Wykres. Hospicja wg województw - liczba pacjentów

Opracowanie własne na podstawie: Zdrowie i ochrona zdrowia w 2012 r., GUS Warszawa 2013

 

Według danych GUS (stan na 2011 r.) przeciętne dalsze trwanie życia w momencie urodzenia w Polsce wynosiło dla kobiet 80,90 lat, dla mężczyzn 72,40 lat. Najdłużej żyją mieszkańcy województwa podkarpackiego, zarówno kobiety – 82,00 lata, jak i mężczyźni – 72,40 lat. Najkrócej żyją mieszkańcy województwa łódzkiego (odpowiednio:  kobiety – 79,50 lat, mężczyźni – 70,40 lat).

 

Wykres. Przeciętne dalsze trwanie życia w momencie urodzenia (stan na 2011 r. wg danych GUS)

Źródło: dane GUS

 

W 2012 r. przeciętne dalsze trwanie życia w momencie urodzenia wydłużyło się zarówno dla mężczyzn (do 72,70 lat), jak i dla kobiet (do 81 lat). Wartości tego wskaźnika wzrosły również dla województwa podkarpackiego do 74,30 lat dla mężczyzn i 82,10 lat dla kobiet. W porównaniu do 2011 r. dłuższe trwanie życia kobiet zarejestrowano w województwie podlaskim (82,30 lat), w przypadku mężczyzn nadal najdłużej w kraju żyją mieszkańcy podkarpackiego.

 

Wykres. Przeciętne dalsze trwanie życia kobiet w momencie urodzenia (stan na 2011 r. i na 2012 r.)

Źródło: dane GUS

 

Wykres. Przeciętne dalsze trwanie życia mężczyzn w momencie urodzenia (stan na 2011 r. i na 2012 r.)

Źródło: dane GUS

 

W związku z wydłużającym się trwaniem życia, szczególnego znaczenia nabiera działalność placówek opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Zakład opiekuńczo-leczniczy jest zakładem stacjonarnym udzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji oraz zapewnia im pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia. W zakładzie tym pacjent może przebywać na okres czasowy lub na stałe.

Celem zakładu opiekuńczo-leczniczego jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji (www.dps.pl).

W 2012 r. w Polsce funkcjonowało 310 zakładów opiekuńczo-leczniczych i 151 zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych. Łącznie dysponowały one ponad 22,4 tys. łóżkami.

 

Tabela. Zakłady opiekuńczo-lecznicze oraz zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze wg województw* w 2012 r. (w tys.)

* Bez  zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych typu psychiatrycznego

Opracowanie własne na podstawie: Zdrowie i ochrona zdrowia w 2012 r., GUS Warszawa 2013

 

Szczególnego znaczenia nabiera funkcjonowanie zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, które udzielają całodobowych świadczeń zdrowotnych obejmując swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji oraz zapewniając im kontynuację leczenia farmakologicznego, pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także prowadzenie edukacji zdrowotnej tych osób i członków ich rodzin.

Celem zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego jest zapewnienie okresowej intensywnej opieki pielęgniarskiej rekonwalescentom, umożliwiającej im powrót do środowiska zamieszkania i w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie, osobom przewlekle chorym, które ze względu na stan zdrowia wymagają stacjonarnej pielęgnacji i rehabilitacji (www.dps.pl).

Najwięcej zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych w 2012 r. prowadziło działalność w województwie mazowieckim (26), w opolskim takie zakłady nie funkcjonowały. Zaledwie w 3 województwach funkcjonowało powyżej 20 takich zakładów. W województwie podkarpackim liczba ich wyniosła 15 (4 miejsce w kraju). Również największą liczbą łóżek dysponowały zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze w małopolskim (ponad 1,4 tys.). W województwie podkarpackim liczba łóżek wyniosła 629 (4 miejsce w kraju). W ciągu roku w kraju objęto opieką ponad 14,6 tys. pacjentów, z których ponad 1,3 tys. w województwie podkarpackim. Wśród pacjentów w kraju, objętych opieką w 2012 r., kobiety stanowiły 67,6%. Najwięcej kobiet wśród pacjentów w danym województwie (prawie 80%) stanowiły kobiety w województwie świętokrzyskim, mazowieckim (ponad 73%) i podkarpackim (prawie 69%).

 

Tabela. Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze wg województw* w 2012 r.

* Bez  zakładów  pielęgnacyjno-opiekuńczych typu psychiatrycznego

Opracowanie własne na podstawie:  Zdrowie i ochrona zdrowia w 2012 r., GUS Warszawa 2013

 

W 2012 r. funkcjonowało w Polsce 310 zakładów opiekuńczo-leczniczych. Największą ich liczbę zarejestrowano również w województwie mazowieckim (40), dysponowały one największą w kraju liczbą łóżek (prawie 2,7 tys.). Najmniej tego typu zakładów funkcjonowało w zachodniopomorskim (3). W województwie podkarpackim, podobnie jak w łódzkim, swą działalność prowadziło 21 zakładów opiekuńczo-leczniczych, które dysponowały prawie 1,2 tys. łóżek. W Polsce objęto opieką w ciągu roku ponad 36,4 tys. pacjentów, a których kobiety stanowiły 66%. W podkarpackim opieką objęto ponad 2,3 tys. pacjentów, wśród których 65,6% stanowiły kobiety.

 

Tabela. Zakłady opiekuńczo-lecznicze wg województw* w 2012 r.

* Bez  zakładów opiekuńczo-leczniczych  typu psychiatrycznego

Opracowanie własne na podstawie:  Zdrowie i ochrona zdrowia w 2012 r., GUS Warszawa 2013

                                                                                                                 

2.5.3. Kadra medyczna

Obecnie województwo podkarpackie jest jednym z nielicznych regionów w Polsce, w którym na studiach uniwersyteckich nie funkcjonuje kierunek lekarski.         

Na podstawie danych GUS w 2012 r. (wg stanu na 31.XII.) lekarze w naszym kraju stanowili grupę ponad 137 tys. osób, a lekarze dentyści - ponad 38,8 tys. osób. Najwięcej lekarzy i lekarzy dentystów występowało w województwie mazowieckim (odpowiednio 18% i 17,7% lekarzy w kraju). W województwie podkarpackim lekarze stanowili zaledwie 3,8% (5232 osoby – 11 miejsce) lekarzy w kraju, podobnie lekarze dentyści – 4,3% (1658 osób – 10 miejsce) lekarzy dentystów w kraju. Najmniej lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu występowało w lubuskim (1,8%), a dentystów w opolskim (1,8%).

 

Tabela. Pracownicy medyczni  (lekarze i pielęgniarki) posiadający prawo wykonywania zawodu medycznego w 2012 r.  wg województw (stan w dniu 31.XII.)

*W tym pielęgniarki z wyższym wykształceniem oraz magistrzy pielęgniarstwa

Opracowanie własne na podstawie : Zdrowie i ochrona zdrowia w 2012r., GUS 2013

 

Prawo wykonywania zawodu medycznego posiadało w Polsce w 2012 r. 285339 pielęgniarek i 35154 położne. Najliczniejszą grupę stanowiły pielęgniarki i położne z województwa mazowieckiego (odpowiednio 13,9% i 6,9%). Najmniej liczną grupę stanowiły pielęgniarki z lubuskiego (2,3%), a najmniej liczną grupę położnych, położne z opolskiego (2,2%). W województwie podkarpackim pielęgniarki stanowiły 5,9% pielęgniarek w kraju (16868 – 7 miejsce), a położne 6,9% (2420 – 7 miejsce w kraju).

 

Tabela. Pracownicy medyczni  (dentyści i położne) posiadający prawo wykonywania zawodu medycznego wg województw (stan w dniu 31.XII.)

**W tym położne z wyższym wykształceniem oraz magistrzy położnictwa.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie : Zdrowie i ochrona zdrowia w 2012r., GUS 2013

 

W 2012 r. w kraju zarejestrowano 29869 farmaceutów i 11799 diagnostów posiadających prawo wykonywania zawodu medycznego.

 

Tabela. Pracownicy medyczni (farmaceuci i diagności) posiadający prawo wykonywania zawodu medycznego w 2012 r. wg województw (stan w dniu 31.XII.)

Opracowanie własne na podstawie: Zdrowie i ochrona zdrowia w 2012r., GUS 2013

 

Najliczniejszą grupę stanowili zarówno farmaceuci, jak i diagności, w województwie mazowieckim (odpowiednio 14,1% i 15,4%). Najmniej liczną, podobnie jak w przypadku lekarzy i pielęgniarek w opolskim (farmaceuci – 1,8%) i lubuskim (diagności – 1,3%). Województwo podkarpackie sklasyfikowano w obydwu przypadkach na 10 miejscu (odpowiednio dla farmaceutów – 4,1%, dla diagnostów – 4,2%).

W izbach lekarskich zarejestrowano w 2012 r. następującą liczbę praktyk: 88501 lekarskich i 24213 stomatologicznych. Najwięcej praktyk lekarskich zarejestrowano w województwie małopolskim (9600 – 10,8%), a stomatologicznych w mazowieckim (3621 - 15%). W województwie mazowieckim zarejestrowano zaledwie 5678 praktyk lekarskich - 8 miejsce w kraju. W województwie podkarpackim zarejestrowano 4121  praktyki lekarskie (4,6% - 11 miejsce w kraju) i 1085 stomatologiczne (4,5% - 11 miejsce w kraju).

 

Tabela. Praktyki zarejestrowane w izbach lekarskich i pielęgniarskich w 2012 r. (stan w dniu 31.XII.)

Opracowanie własne na podstawie: Zdrowie i ochrona zdrowia w 2012r., GUS 2013

 

Pielęgniarki i położne zarejestrowane w izbach pielęgniarskich stanowiły w Polsce w 2012 r. grupę 16259 osób. Najwięcej zarejestrowanych w izbach stanowiły pielęgniarki i położne w województwie kujawsko-pomorskim (2340 osób tj. 14,4%). W województwie mazowieckim, w którym występowało najwięcej pielęgniarek i położnych, zarejestrowano jedynie 1215 praktyk – 7,5% (6 miejsce w kraju). Również województwo podkarpackie  zanotowało spadek pozycji w kraju w porównaniu pielęgniarek i położnych posiadających prawo wykonywania zawodu, w stosunku do praktyk zarejestrowanych w izbach pielęgniarskich. Pielęgniarki i położne z podkarpackiego, które zarejestrowały praktyki w izbach pielęgniarskich stanowiły 3,8% takich pielęgniarek i położnych w kraju (615 – 12 miejsce w kraju). Najmniej, zarówno pielęgniarek, jak i położnych zarejestrowało praktyki w województwie opolskim (118 tj. 0,7% takich praktyk w kraju).

W 2011 r. na podst. danych GUS  średnio w kraju na 10 tys. ludności przypadało 44,71  lekarzy pracujących ogółem. W województwie podkarpackim wskaźnik ten wynosił 35,10. Mniejszą liczbę lekarzy, niż województwo podkarpackie, miały 3 województwa. Najmniej lekarzy na 10 tys. mieszkańców zarejestrowano w województwie wielkopolskim (28,62 lekarzy), najwięcej w województwie mazowieckim (56,74 lekarzy).

 

Tabela. Lekarze na 10 tys. ludności (lekarze pracujący ogółem w 2011 r.)

Źródło: dane GUS

 

W 2012 r. wzrosła w skali kraju średnia liczba lekarzy pracujących ogółem - do 47,73 na 10 tys. ludności. Wzrosła również wartość tego wskaźnika dla województwa podkarpackiego do 37,33 na 10 tys. ludności (nadal 13 miejsce w kraju).

 

Wykres. Lekarze na 10 tys. ludności  (lekarze pracujący ogółem) w 2011 r. i w 2012 r. (osoby)

Źródło: dane GUS

 

 

-----------------------------------

 

 

 

 

Aktualizacja wskaźników „Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020