Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Atrakcyjność inwestycyjna regionu

Zainteresowanie inwestorów, zwłaszcza zewnętrznych, to jeden z najważniejszych czynników świadczących o atrakcyjności gospodarki kraju czy regionu. Konieczność tworzenia miejsc atrakcyjnych inwestycyjnie, wraz z infrastrukturą towarzyszącą m.in. Instytucjami Otoczenie Biznesu, jest jednym z kluczowych kwestii w zakresie budowy podstaw konkurencyjności województw.

Rokrocznie wykonywane przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową badanie atrakcyjności inwestycyjnej województw  wskazuje na względnie słabą pozycję województwa podkarpackiego. Żaden z gospodarczych wymiarów atrakcyjności inwestycyjnej nie został sklasyfikowany wyżej niż w okolicach przeciętnego polskiego województwa, natomiast większość z nich oceniona została bardzo nisko. Najwyżej ulokowany wymiar zasobów i kosztów pracy (8 pozycja) jest trudno interpretowalny – dla pracodawców jest atrakcyjny, dla pracowników – znacznie mniej. Pod względem dostępności transportowej Podkarpacie znalazło się na ostatnim 16 miejscu w rankingu. Ostatecznie, województwo zajęło 12. miejsce, wyprzedzając wszystkie regiony Polski Wschodniej. W odniesieniu do poprzednich edycji badania, zmiany były jedynie nieznaczne – od 2005 r. wskaźnik syntetyczny lokował województwo na 11-13 pozycji.

 Województwo podkarpackie znalazło się w klasie regionów o niskiej atrakcyjności inwestycyjnej wśród pięciu województw Polski Wschodniej. Ich pozycja jest przede wszystkim konsekwencją długofalowych procesów społeczno-gospodarczych jakie zachodziły w przeszłości. Niska intensywność urbanizacji i uprzemysłowienia tych regionów w okresie, w którym w/w procesy dokonały głębokich przekształceń w wielu regionach europejskich i niektórych polskich, nie pozwoliła na wykształcenie się odpowiedniej „masy krytycznej” (korzyści skali i aglomeracji) w zakresie najistotniejszych zasobów dla dużych inwestorów. Ponadto, mimo postępów w rozbudowie i modernizacji infrastruktury o znaczeniu krajowym, obszary te nadal cechują się niską dostępnością transportową.

Pod wględem atrakcyjności inwestycyjnej dla działłaności przemyslowej podregion rzeszowski i tarnobrzeski zostały zaliczone do grupy podregionów o wysokiej atrakcyjności.

Mapa. Atrakcyjność inwestycyjna podregionów dla działalności przemysłowej w 2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod względem atrakcyjności inwestycyjnej podregionów dla dzialalności uslugowych podregion rzeszowski wg badania IBnGRosiągnąl w 2012 r. wysokie 10 miejsce w kraju.

Mapa: Atrakcyjność inwestycyjna podregionów dla działalności usługowej w 2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie IBnGR

 

Pod względem atrakcyjności inwestycyjnej podregionów dla dzialalności zaawansowanej technologicznie podregion rzeszowski równiez osiągnąl w 2012 r. wysokie 10 miejsce w kraju.

Mapa: Atrakcyjność inwestycyjna podregionów dla działalności zaawansowanej technologicznie w 2012 r.