Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Człowiek najlepsza inwestycja

 

 

Informacje ogólne o projekcie:

Regionalne Obserwatorium Terytorialne będące oddziałem znajdującym się w strukturze Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego od marca 2013 r. realizuje projekt pn. „Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne”, w ramach działania: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zasadność realizacji projektu:

W ciągu ostatnich lat nastąpiły pozytywne zmiany w obrębie polskiej polityki rozwoju. Stały się one możliwe dzięki konsekwentnemu odchodzeniu od doraźnego zaspokajania bieżących potrzeb do świadomej, uwarunkowanej przez wyzwania, dojrzałej polityki rozwoju.

Odpowiedzią Samorządu Województwa Podkarpackiego na zmianę paradygmatu polityki rozwoju było rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne”. Głównym celem stało się wzmocnienie spójności systemu analitycznego, którego zadaniem jest zbieranie oraz analiza danych w ujęciu terytorialnym – stanowiącego merytoryczne wsparcie w procesach decyzyjnych. Szczególny nacisk położono na zintegrowane podejście w planowaniu i podejmowaniu interwencji, które sprzyja silniejszemu powiązaniu i koordynacji działań wykonywanych  przez podmioty na różnych szczeblach zarządzania. Partnerami nie są już tylko rząd i samorząd województwa, ale wszystkie szczeble administracji (również gminne i powiatowe), wspierane pomocą aktorów społecznych (stowarzyszeń, organizacji, ośrodków akademickich) i przedstawicieli biznesu.

 

Beneficjentem projektu jest Województwo Podkarpackie – wspólnota samorządowa.

Okres realizacji: 01.03.2013 r. – 30.06.2015 r.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Cele i efekty realizacji projektu:

Regionalne Obserwatorium Terytorialne prowadzić będzie badania i analizy własne, zbierać wyniki badań i analiz prowadzonych przez inne podmioty oraz udostępniać je w „jednym miejscu”. Zwiększy się przez to dostęp instytucji, podmiotów i organizacji do wyników raportów dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej regionu. Informacje pochodzące z przeprowadzonych badań i analiz wspierać będą podejmowanie trafnych decyzji przez władze samorządowe, podmioty gospodarcze, instytucje rynku pracy itp. Dzięki tym działaniom możliwa będzie obserwacja procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w naszym regionie, pozycjonowanie województwa podkarpackiego w stosunku do innych regionów kraju, jak również identyfikacja potencjałów rozwojowych i obszarów problemowych.

W ramach realizacji projektu przewiduje się przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego zaangażowanych w proces programowania i monitorowania polityki rozwoju. Celem realizacji szkoleń jest przygotowanie administracji publicznej z terenu województwa podkarpackiego na poziomie regionalnym (województwo) i lokalnym (powiaty) do kształtowania i prowadzenia polityki zarządzania rozwojem poprzez:

  • zdobycie kwalifikacji w zakresie opracowywania i wdrażania strategii o zasięgu regionalnym i lokalnym,
  • wzmocnienie kompetencji pracowników odpowiedzialnych za monitorowanie i ewaluację ww. strategii,
  • zdobycie wiedzy i umiejętności administracji do tworzenia długofalowych strategii i programów rozwojowych o zasięgu ogólnokrajowym, regionalnym lub lokalnym,
  • wzmocnienie zdolności do wykorzystywania nowoczesnych narzędzi programowania, efektywnej implementacji zaprogramowanych polityk oraz oceny efektów ich wdrażania.

Wartością dodaną szkoleń ma być również wzrost świadomości urzędników w zakresie potrzeby zmiany podejścia do zarządzania rozwojem oraz zwiększenie motywacji do dalszego doskonalenia wiedzy i umiejętności w tym zakresie.

W czasie trwania projektu przewiduje się również wspólne warsztaty z przedstawicielami ROT-ów z innych województw, Krajowym Obserwatorium Terytorialnym oraz współpracę z Podkarpackim Forum Terytorialnym. Stworzona zostanie również sieć współpracy i wymiany informacji pomiędzy jednostkami z sektora JST oraz innymi podmiotami dysponującymi danymi statystycznymi nt. zachodzących procesów społeczno – gospodarczych m.in. GUS, Izbą Skarbową, uczelniami wyższymi, jednostkami analitycznymi i badawczo-rozwojowymi czy instytucjami rynku pracy.

Kolejnym pozytywnym efektem będzie wykorzystanie w większym zakresie potencjału i możliwości wdrożonego w samorządzie województwa narzędzia informatycznego „Monitoruj Podkarpackie”, zawierającego bazę wskaźników o regionie i umożliwiającego ich graficzną prezentację w celu dokonywania analiz i porównań. Dzięki zasileniu narzędzia informatycznego danymi pozyskanymi od podmiotów zaangażowanych w projekt podniesie się poziom wiedzy na temat trendów rozwojowych i sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego wśród decydentów i pracowników podmiotów zajmujących się problematyką programowania, monitorowania i ewaluacji polityk publicznych, a poprzez to nastąpi szersze jej wykorzystanie w procesie decyzyjnym.