Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Dokumenty strategiczne

 Dokumenty wojewódzkie

1.Strategia Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Strategia Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020 (angielska wersja językowa)

2. Program Strategicznego Rozwoju BIESZCZAD

3.  Program Strategiczny BŁĘKITNY SAN

4. Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 - 2020

5. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego

6. Strategia rozwoju turystyki dla województwa podkarpackiego na lata 2007-2013

 

Dokumenty krajowe

1. Strategia Rozwoju Kraju 2020 (ŚSRK)

2. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego polski wschodniej do roku 2020 

3. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie 2010-2020 

4. Zintegrowane strategie rozwoju

5. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

6. Raport Polska 2030

7. Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski

8. Krajowy program reform Europa 2020

 

Dokumenty unijne

1. Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach. Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Komisja Europejska, lipiec 2014.

2.Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu

3. Wnioski z piątego sprawozdania w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej: przyszłość polityki spójności