Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Drugie szkolenie dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego pn. "Wdrażanie regionalnych i lokalnych strategii rozwoju w ramach polityki spójności UE 2014-2020 z wykorzystaniem programów operacyjnych".

 

W dniach 2-3 czerwca br. Podkarpackie Regionalne Obserwatorium Terytorialne zorganizowało drugie szkolenie dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego pn. Wdrażanie regionalnych i lokalnych strategii rozwoju w ramach polityki spójności UE 2014-2020 z wykorzystaniem programów operacyjnych.

Szkolenie dedykowane było dla pracowników samorządowych szczebla powiatowego i wojewódzkiego, którzy w codziennej pracy zajmują się programowaniem i zarządzaniem polityką rozwoju oraz będą odpowiedzialni za wdrażanie projektów współfinansowanych z wykorzystaniem funduszy europejskich w latach 2014 – 2020.

Szkolenie poprowadzili doświadczeni trenerzy: Pani Beata Bujak – Szwaczka oraz Pan Paweł Kolasa, reprezentujący firmę szkoleniową Instytut Konsultantów Europejskich. Celem szkolenia było dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności potrzebnych do wdrażania regionalnych i lokalnych strategii rozwoju w ramach polityki spójności UE z wykorzystaniem programów operacyjnych w latach 2014-2020.

Zajęcia prowadzone były w formie wykładów oraz warsztatów. Zostały podzielone na VII bloków tematycznych, w których poszczególne zagadnienia dotyczyły m. in.:

  • relacji pomiędzy strategią społeczno-gospodarczego rozwoju JST a wdrożeniem zadań opisanych w dokumencie z wykorzystaniem dostępnych źródeł finansowania,
  • nowych wyzwań polityki spójności dla JST w latach 2014-2020 m. in. Umowy Partnerstwa, Kontraktu Terytorialnego, instrumentów wdrożenia polityki lokalnej (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność itp.),
  • realizacji lokalnych strategii z wykorzystaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
  • praktyki pisania wniosków na wybrane projekty możliwe do obsłużenia przez samorząd terytorialny (praktyczne wykorzystanie dokumentów programowych w latach 2014-2020 przez JST).
  • możliwości realizacji lokalnych strategii z wykorzystaniem nowych programów operacyjnych realizowanych w latach 2014-2020 na poziomie krajowym (omówienie możliwości aplikowana przez JST w ramach poszczególnych PO – najważniejsze obszary wsparcia)

Szkolenie zostało zorganizowane w ramach projektu realizowanego przez Podkarpackie Regionalne Obserwatorium Terytorialne pn. „Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne”, współfinansowanego ze środków EFS w ramach Poddziałania 5.2.1 POKL.

 

Materiały do pobrania:

1. Prezentacja pn. "Wdrażanie regionalnych i lokalnych strategii rozwoju w ramach polityki spójności UE 2014-2020 z wykorzystaniem programów operacyjnych".

2. Prezentacja pn. "Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020".