Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Energetyka regionu

Elektroenergetyka
Teren województwa podkarpackiego zasilany jest energią elektryczną z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego liniami o napięciu 400 kV i 220 kV zarządzanymi przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.. Energia elektryczna dostarczana jest do głównych węzłów energetycznych, które zlokalizowane są m.in. w Widełce, Boguchwale, Iskrzyni i Chmielowie. System linii o napięciu 400 kV stanowią: Połaniec – Widełka, Połaniec – Tarnów, Widełka – Tarnów, Widełka – Krosno. Linie wysokich napięć 110 kV i Główne Punkty Zasilania stanowią sieć rozdzielczo – dystrybucyjną i  zarządzane są przez Operatorów Systemu Dystrybucyjnego, którymi na terenie województwa podkarpackiego są: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów,  PGE Zamojska Korporacja Energetyczna i ENION GRUPA TAURON Spółka Akcyjna.                            

Mapa. Obszary działania Zakładów Energetycznych na terenie województwa podkarpackiego 

Gazownictwo
Teren województwa podkarpackiego obejmuje blisko 40% ogólnokrajowych złóż gazu ziemnego. W regionie Karpat oraz Przedgórza znajduje się największe polskie złoże gazu ziemnego „Przemyśl”, które eksploatowane jest od lat 70-tych XX wieku. W 2005 r. wydobycie gazu z regionu Karpat wyniosło 36,9 mln m³, a w regionie Przedgórza 1 688,34 mln m³.

Złoża gazu ziemnego na terenie województwa podkarpackiego są intensywnie eksploatowane. Aktualnie, PGNiG Oddział w Sanoku, który jest jednym z liderów w dziedzinie eksploatacji gazu ziemnego oraz jego podziemnym  magazynowaniu,  wydobywa gaz z około 700 odwiertów. W najbliższym czasie zostanie zagospodarowane kolejnych 100 nowych odwiertów, usytuowanych w obrębie 64 czynnych złóżPolski wschodniej i południowej.

Mapa.  Infrastruktura techniczna - gazownictwo

PGNiG SA – Oddział w Sanoku, dostarczający około 45% krajowego wydobycia wysokometanowego gazu ziemnego, oprócz podstawowej działalności związanej z eksploatacją złóż gazu ziemnego i ropy naftowej prowadzi także Podziemne Magazynowanie Gazu (PMG). Magazyny te utworzone są w wyeksploatowanych złożach gazu ziemnego. Są nimi: PMG Husów  -  400 mln m3, PMG Strachocina -  330 mln m3, PMG Swarzów  -    90 mln m3, PMG Brzeźnica  - 65 mln m3.

Odnawialne źródła energii

Celem określonym w strategii „Europa 2020” jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu energii do 20% w Unii Europejskiej. Cele dla poszczególnych krajów zostały wskazane w dyrektywie 2009/28/WE. W 2008 r. Unia Europejska osiągnęła połowę wartości wskaźnika dyrektywowego – 10,4% udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii, z czego dla poszczególnych celów to: w zużyciu energii cieplnej – 11,8%, energii elektrycznej – 17% oraz paliwach w transporcie – 3,4%. W przypadku Polski udział OZE w całkowitym zużyciu energii wyniósł 7,9% wobec celu 15% dla roku 2020.

Województwo podkarpackie posiada dobre warunki naturalne do rozwoju infrastruktury odnawialnych źródeł energii. Potencjał ten jest w największym stopniu wykorzystywany przez elektrownię szczytowo-pompową w Solinie o mocy blisko 198,6 MW i produkcji rocznej 112 GWh.

Tabela. Zestawienie elementów infrastruktury energetycznej związanej z odnawialnymi źródłami energii elektrycznej w woj. podkarpackim wg stanu na 31.12.2011 r.

Typ instalacji

Liczba   instalacji

Moc instalacji   MW

wytwarzające z   biogazu z oczyszczalni ścieków

6

2,275

wytwarzające z   biogazu składowiskowego

3

1,764

wytwarzające z   biomasy z odpadów leśnych, rolniczych, ogrodowych

1

0,58

elektrownia   wiatrowa na lądzie

18

52,355

elektrownia   wodna przepływowa do 0,3 MW

10

0,659

elektrownia   wodna przepływowa do 0,1 MW

1

0,825

elektrownia   wodna przepływowa do 10 MW

1

8,3

elektrownia   wodna szczytowo - pompowa

1

198,6

realizujące   technologię współspalania (paliwa kopalne i biomasa), w tym:

a) TAURON   Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Stalowa Wola

b)   PGE GiEK S.A Oddział Elektrociepłownia   Rzeszów

 

 

2

a)15   MW łącznie dla całej Elektrowni w przeliczeniu na udział energetyczny biomasy

b)   brak danych

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

                                                                                           

Wiodącą rolę w produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii  w województwie podkarpackim, poza PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Wodnych „Solina – Myczkowce (elektrownia wodna szczytowo – pompowa), odgrywa Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli, który w wyniku współspalania i spalania biomasy leśnej i rolniczej produkuje energię odnawialną.

Oprócz konwencjonalnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej i ciepła na terenie województwa podkarpackiego funkcjonują urządzenia wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych, tj. potencjał wód płynących, energię wiatrową, słoneczną, a także pochodzącą z biogazu i biomasy.

W latach 2008 – 2011 zauważa się wzrost zabudowy nowych elektrowni wiatrowych. Wg stanu na dzień 31.12.2011 r. istniało 18 elektrowni wiatrowych, które zostały podłączone do sieci energetycznej, a ich łączna moc wzrosła do ponad 52 MW [1]. Zgodnie z przytoczonymi danymi, w okresie od 2007 do 2012 r. nastąpił blisko 22-krotny wzrost mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych. Dane URE wskazują, że zmieniła się struktura powstających elektrowni wiatrowych, budowane są turbiny o większej mocy. Budząca spory energetyka wiatrowa ze względu na moc zainstalowaną w generatorach będzie pełniła znaczącą funkcję w rozwoju OZE w województwie podkarpackim. Widoczny jest również rozwój małej energetyki wiatrowej na potrzeby osób prywatnych.          

Mapa. Energetyka wiatrowa w województwie podkarpackim.

Źródło: Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie

Na początku 2012 roku zidentyfikowano 18 funkcjonujących elektrowni wodnych, kilka projektowanych i jedną w trakcie realizacji (hydroelektrownia na Wisłoku w Rzeszowie). Cześć z nich to hydroelektrownie o mocy zaledwie kilkudziesięciu kW, w których wytwarzana energia, zużywana jest na miejscu. Ze względu na zainstalowaną moc, zdecydowana większość to tzw. małe elektrownie wodne o mocy do 5 MW. Należą do nich m.in. hydroelektrownie w Wilczej Woli, Żołyni, Krempnej, Sieniawie, Radawie oraz  w Nienowicach współpracujące z siecią dystrybucyjną średniego napięcia. Moc zainstalowaną w małych elektrowniach wodnych szacuje się na ok. od 1,3 do kilku MW.

Do dużych elektrowni wodnych zalicza się Zespół Elektrowni Wodnych Solina – Myczkowce na rzece San (moc 200MW – Solina i 8,2MW – Myczkowce).

Mapa.  Energetyka wodna w województwie podkarpackim

Źródło: Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie

Obecnie w województwie podkarpackim nie ma instalacji wykorzystujących potencjał wód geotermalnych. Północna część województwa podkarpackiego leży na obszarze zwanym Zapadliskiem Przedkarpackim, natomiast część południowa na obszarze Karpat Fliszowych. Zapadlisko Przedkarpackie zbudowane jest ze skał o bardzo dużej miąższości, sięgającej ponad 2 km, a temperatury wody geotermalnej w Zapadlisku Przedkarpackim wahają się w granicach od 25 do 60°C. Zasoby geotermalne zostały oszacowane na ponad 361 km3 wód zawierających energię cieplną równoważną 1555 mln tpu (tona paliwa umownego).

W województwie podkarpackim miały miejsce liczne odwierty wykonywane w celu poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego, które można zaadoptować do celów geotermalnych. Jednak żaden z istniejących odwiertów nie został dotąd poddany eksploatacji jako źródło energii geotermalnej. Mimo wszystko pozyskiwanie energii (niskiej entalpii) z wnętrza ziemi, staje się coraz bardziej popularne, co uwidacznia się w ilości montowanych pomp ciepła, służących do podgrzewania zarówno domów mieszkalnych, jak i budynków użyteczności publicznej.

W regionie znajduje się wiele lokalizacji uzasadniających lokalizację instalacji geotermalnych np. Iwonicz Zdrój (sanatorium), gdzie można wykorzystać wodę o temperaturze 24°C. Niektóre gminy zlecają obecnie opracowanie analizy geotermalnej swojego obszaru, jak np. Krosno, czy też planują wykorzystanie wód geotermalnych do ogrzania basenu (gmina Żołynia).

Mapa. Geotermia w województwie podkarpackim


 
Źródło: Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie

[1] dane Urzędu Regulacji Energetyki