Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Ewaluacja Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ewaluacja Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 – badanie pn. „Ocena realizacji oraz aktualności celów i priorytetów rozwojowych Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 w kontekście nowych zadań i wyzwań polityki rozwoju kraju i Unii Europejskiej”.
W związku z prowadzonymi pracami nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Województwo Podkarpackie powierzyło w trybie realizacji zamówienia publicznego wykonanie badania pn. „Ocena realizacji oraz aktualności celów i priorytetów rozwojowych Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 w kontekście nowych zadań i wyzwań polityki rozwoju kraju i Unii Europejskiej”.
Celem zleconego badania, które wykonuje Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych z siedzibą w Warszawie, jest sprawdzenie aktualności zapisów Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 w kontekście nowych, krajowych i europejskich dokumentów programowych oraz dokonanie oceny jej realizacji. Wnioski i rekomendacje wskazane w badaniu, będą wykorzystane w procesie identyfikacji kierunków i zakresu niezbędnych zmian koniecznych do wprowadzenia w aktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020.