Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Gospodarka odpadami

Odpady przemysłowe

Odpady przemysłowe wytworzone w województwie (2010 r.), według Polskiej Klasyfikacji Działalności, obejmowały głównie:
1. Przetwórstwo przemysłowe (630,3 tys. Mg).
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze
do układów klimatyzacyjnych (263,3 tys. Mg).
3. Górnictwo i wydobywanie (8,3 tys. Mg).
W województwie podkarpackim w 2010 r. wytworzonych zostało ogółem 1 049,5 tys. Mg odpadów przemysłowych. Należy ono do grupy województw o najniższym wskaźniku wytwarzanych odpadów – 12 miejsce w kraju. Na terenie Polski wytworzono łącznie 113 478,8 tys. Mg odpadów przemysłowych. Odpady z terenu województwa podkarpackiego stanowią 0,93% ogółu odpadów w skali kraju.

Gospodarka odpadami  przemysłowymi na terenie województwa podkarpackiego w 2010 r.

Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim 2010 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

W porównaniu do 2009 r. stwierdzono wzrost ilości odpadów przemysłowych poddanych procesowi odzysku o ok. 7% i spadek ilości odpadów składowanych na składowiskach o ok. 10%.

Odpady komunalne

Źródłami wytwarzania odpadów komunalnych są:
- gospodarstwa domowe,
- obiekty infrastruktury takie jak: handel, usługi i rzemiosło, szkolnictwo, przemysł w części „socjalnej”, obiekty turystyczne, targowiska i inne.
W 2010 r. w województwie zostało wytworzonych 333,4 tys. Mg odpadów komunalnych.
Z terenu województwa zebrano łącznie 31,6 tys. Mg wysegregowanych odpadów. Największą ilość stanowiło szkło 43,4%, makulatura 22,56% i tworzywa sztuczne 21,1%. W grupie wysegregowanych odpadów metale stanowiły 3,5%, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 1,5%, odpady wielkogabarytowe 1,1% natomiast zużyte opony 0,7%. Pozostałe odpady stanowiły łącznie 6,1%, a w ich skład weszły głównie odpady biodegradowalne (51,6%), tekstylia, baterie i akumulatory, przeterminowane leki.

Struktura odpadów komunalnych zebranych selektywnie w województwie podkarpackim w 2010 r.

Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim 2010 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

W porównaniu do 2009 r. stwierdzono nieznaczny wzrost ilości wytworzonych odpadów komunalnych złożonych na składowiskach (o ok. 0,75%). Pozytywnym zjawiskiem jest wzrost w 2010 r. ilości wysegregowanych odpadów o ok. 14,1%.

Według stanu na 31 grudnia 2010 r.  na terenie województwa podkarpackiego funkcjonowały 34 składowiska odpadów, w tym 27 składowisk przyjmujących odpady
komunalne. Spośród składowisk komunalnych 14 posiadało pozwolenia zintegrowane.