Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Gospodarka wodno-ściekowa

Gospodarka wodna

Województwo podkarpackie położone jest na obszarze dorzecza górnej Wisły. Sieć rzeczna w województwie jest stosunkowo dobrze rozwinięta, a głównymi rzekami o największych zlewniach są: Wisła oraz rzeki, które do niej wpadają: San (z dopływami: Solinka, Hoczewka, Osława,  Stupnica, Wiar, Wisznia, Szkło, Lubaczówka, Wisłok, Złota, Trzebośnica, Tanew), Wisłoka (z dopływami: Ropa, Jasiołka, Grabinka, Wielopolka), Breń i Łęg.
Zasoby wód powierzchniowych są stosunkowo duże, ale z uwagi na znaczne wahania przepływów w ciągu roku, możliwości ich wykorzystania są ograniczone. Szacuje się, że w przeciętnym roku rzeki wypływające (bez Wisły) prowadzą 5,1 mld m3 wody. Skrajne położenie Wisły (prowadzącej 6,8 mld m3 wody rocznie) oraz jakość wody powodują, że możliwości wykorzystania jej zasobów ograniczają się do niewielkiej powierzchni w północno - zachodniej części województwa.
Zasoby wód podziemnych województwa są ograniczone, a jednocześnie rozmieszczone nierównomiernie, co jest ściśle związane z budową geologiczną. Przeważają obszary o wodonośności do 10,00 m3/h, deficytowe lub częściowo deficytowe usytuowane na terenie Karpat (stanowią ponad 90% ich obszaru) oraz na części terenu Zapadliska Przedkarpackiego (stanowią około 40% powierzchni). Znaczne zasoby (ok. 80%) występują w północnej części województwa. Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych możliwe do wykorzystania do celów gospodarczych szacuje się na 503,1 hm3, co stanowi ok. 3 % zasobów kraju (wg PIG 2007).

Zasoby wód powierzchniowych województwa są w niewielkim stopniu zagospodarowane.
Spośród większych zbiorników retencyjnych należy wymienić:
    na rzece San:     „Solina”                – pojemność     473,00 mln m3
    „Myczkowce”       – pojemność         10,00 mln m3
    na rzece Wisłok:     „Besko”                – pojemność         16,00 mln m3
    na rzece Łęg:     „Wilcza Wola”      – pojemność            4,20 mln m3
    na rzece Złota:    „Ożanna”            – pojemność             0,25 mln m3
Ponadto na obszarze województwa istnieje kilkadziesiąt małych zbiorników wodnych, o łącznej pojemności blisko 6 mln m3.

Źródłem zaopatrzenia w wodę do celów komunalnych i przemysłowych na obszarze województwa są wody powierzchniowe z dorzecza Wisły i zlewni jej dopływów: Sanu, Wisłoka, Wisłoki oraz wody podziemne.

Gospodarka ściekowa

 

 

Ze względu na hydrauliczne warunki transportu ścieków sieć kanalizacyjna na terenie województwa podkarpackiego jest w przeważającej części siecią typu grawitacyjnego. Pozostałą część stanowi kanalizacja ciśnieniowa oraz – w znikomej ilości – kanalizacja podciśnieniowa.
Obecnie w województwie funkcjonuje 294 komunalnych i przemysłowych oczyszczalni ścieków.