Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Gospodarstwa rolne

Według wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2010 liczba gospodarstw rolnych w województwie podkarpackim wyniosła 261,4 tys. Gospodarstw o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych było 145,2 tys., tj. 55,5% ogółu gospodarstw rolnych.W porównaniu z wynikami Powszechnego Spisu Rolnego 2002 liczba gospodarstw rolnych zmniejszyła się o 50,4 tys., tj. o 16,2%.W kraju odnotowano również spadek liczby gospodarstw rolnych, jednak skala tego zjawiska była większa (spadek o 22,4% w porównaniu z PSR). Gospodarstwa z terenu województwa podkarpackiego stanowiły 11,5% gospodarstw rolnych w kraju.

Analizując strukturę gospodarstw rolnych zauważa się, że ogólna liczba gospodarstw w województwie zmniejszyła się, odnotowano wzrost gospodarstw najmniejszych do 1 ha UR (o 2,7% w porównaniu z PSR 2002. Zauważalna jest także korzystna tendencja zwiększania się liczby gospodarstw większych obszarowo (15 ha i więcej UR). W porównaniu z PSR 2002 grupa tych gospodarstw zwiększyła się o 1,2 tys. (o 57,5%). Przeciętna powierzchnia w jednym gospodarstwie rolnym prowadzącym działalność rolniczą wynosiła ogółem 3,51 ha. W Polsce przeciętna powierzchnia jednego gospodarstwa jest ponad dwa razy większa i wynosi odpowiednio 9,13 ha.

struktura gosp rolnych
Źrodlo: Raport GUS (PSR 2010 r.)

Analizując wyniki Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2002 i 2010 r. można zauważyć istotne zmiany zachodzące w użytkowaniu gruntów. Zmniejszyła się (o 12,9%) ogólna powierzchnia gruntów należących do gospodarstw rolnych z 968,8 tys. ha w 2002 r. (927,8 tys. ha w 2007 r.) do 843,5 tys. ha w 2010 r.


Rolnictwo ekologiczne
Główne cele rolnictwa ekologicznego to produkcja płodów rolnych o wysokich parametrach jakościowych (biologicznych, zdrowotnych) oraz ochrona środowiska naturalnego (gleb, zasobów wodnych, bioróżnorodności, krajobrazu ).
Walory przyrodniczo środowiskowe województwa tj. czysta gleba - niskie zużycie pestycydów i nawozów, powietrze z niewielkim poziomem  emisji zanieczyszczeń do atmosfery i  w miarę czyste wody gruntowe, a także przeważający udział małych rodzinnych gospodarstw zwykle o wielokierunkowej produkcji, rozdrobniona struktura agrarna i duże zasoby siły roboczej to dobre warunki sprzyjające rozwojowi rolnictwa ekologicznego w naszym regionie .

Pierwsze gospodarstwo ekologiczne na Podkarpaciu zostało zarejestrowane w 1993 r. .a dynamiczny rozwój nastąpił po roku 2001.

roln ekologiczne

Źródlo: Ministertwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Grupy producentów rolnych

Grupy producentów rolnych to jeden z zasadniczych mechanizmów mających regulować rynek produktów rolnych. Stąd też głównym celem zrzeszania się rolników
w grupy producentów rolnych jest koncentracja i ujednolicanie podaży, dostosowywanie jej do potrzeb rynku, szczególnie pod kątem jakości i ilości oraz sprzedaż wytworzonych produktów za pośrednictwem grupy, co zapewnia uzyskiwanie maksymalnych korzyści jej członkom.

Obok organizacji i prowadzenia wspólnej sprzedaży grupy mogą prowadzić wspólny zakup środków do produkcji rolnej, wspólnie inwestować, organizować szkolenia dla swoich członków, pozyskiwać informacje potrzebne do planowania produkcji i prowadzenia marketingu.

Według stanu na dzień 30.04.2013 r. do Rejestru Marszałka Województwa Podkarpackiego 35 grup producentow rolnych oraz 7 grup producentów owocow i warzyw.