Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Infrastruktura pomocy społecznej

Infrastruktura, wg określeń funkcjonujących w języku polskim, to urządzenia i instytucje usługowe niezbędne do należytego funkcjonowania społeczeństwa i działów produkcyjnych gospodarki. Za infrastrukturę w obszarze polityki społecznej można uznać ogół obiektów i urządzeń stanowiących materialne podstawy przekazu usług socjalnych na ściśle określonym terenie.

Zapewnienie dostępu do świadczeń pomocy społecznej stanowi ustawowy obowiązek państwa i jednostek samorządu terytorialnego.  Sprawnie działający system, obejmujący jednostki świadczące pomoc, to jeden z kluczowych czynników zwalczania nierówności oraz przeciwdziałania zjawiskom marginalizacji i wykluczenia społecznego.

Na Podkarpaciu w 2012 roku funkcjonowało 81 placówek stacjonarnej pomocy społecznej wraz z filiami, o 10 więcej w porównaniu do roku 2010 i o 1 więcej w porównaniu do roku ubiegłego, co w skali kraju stawia województwo na 9 miejscu. W ogólnej liczbie placówek  41 to niepubliczne domy (ośrodki) pomocy społecznej i 36 placówek podległych samorządom powiatów.

 

Mapa 1. Rozmieszczenie stacjonarnych placówek pomocy społecznej, podległych powiatowi, na terenie województwa, 2012 r.

 

Zasoby infrastrukturalne pomocy społecznej województwa podkarpackiego, na koniec 2012 roku, zapewniały 5676 miejsc, o 80 więcej w porównaniu do 2011r., co stwarzało możliwości pełnego zabezpieczenie pobytu mieszkańców w liczbie 5431 osób.

 

Mapa 2. Rozmieszczenie mieszkańców w placówkach stacjonarnej pomocy społecznej na terenie województwa, 2012 r.

 

W roku 2012 funkcjonowało 41 całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, o 4 więcej w porównaniu do 2011r. i o 7 więcej w odniesieniu do roku 2010, z czego 26 - to placówki socjalizacyjne z 713 miejscami, 2 interwencyjne z 38 miejscami, 8 placówek rodzinnych z 66 miejscami i 5 placówek wielofunkcyjnych z 268 miejscami. Łącznie placówki dysponowały 1085 miejscami, z których w ciągu roku korzystało 1158 wychowanków. Ponadto funkcjonuje 67 placówek wsparcia dziennego, o 7 więcej w porównaniu do roku 2010, dysponujących 2768 miejscami, o 477 więcej niż w 2010 r., z których wg stanu na ostatni dzień roku 2012 korzystało 2379 wychowanków.