Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Kapitał ludzki i społeczny

Sytuacja demograficzna

W końcu 2011 roku liczba ludności województwa podkarpackiego wyniosła 2127,4 tys., co odpowiada 5,5% populacji kraju. Z tego 41,4% stanowiła ludność miejska, zamieszkująca w 50 miastach. Był to najniższy wskaźnik urbanizacji wśród województw (dla Polski wynosił 60,9%). Pod względem liczby ludności, województwo podkarpackie zajęło 9 miejsce w kraju.
Gęstość zaludnienia w województwie podkarpackim w 2012 r. wynosiła 118 osób na km2. Gęstość zaludnienia, kraju wyniosła – 123 osoby.

 

Województwo podkarpackie charakteryzuje dość korzystna sytuacja demograficzna województwa, zwłaszcza na tle makroregionu Polski Wschodniej, oparta na dodatnim przyroście naturalnym, czemu jednak towarzyszy znaczny odpływ migracyjny.

Mapa: Przyrost naturalny na 1000 ludności w województwie podkarpackim według powiatów w 2011 r.

Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie Rzeszów 2012 r.

Struktura ludności według płci od kilku lat nie ulega większym zmianom. W ogólnej liczbie mieszkańców nieznacznie przeważają kobiety, które stanowią 51,1 % ludności województwa.
Województwo podkarpackie pomimo tendencji spadkowej wyróżnia się korzystnym odsetkiem ludności w wieku przedprodukcyjnym (19,9% wobec 18,7% w kraju).

Tabela . Udział ludności według ekonomicznych grup wiekowych wg. województw w 2011 r.

 RegionUdział ludności w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej)Udział ludności w wieku poprodukcyjnymUdział ludności w wieku produkcyjnym
zachodniopomorskie 0,18 0,16 0,66
dolnośląskie 0,17 0,17 0,66
kujawsko-pomorskie 0,19 0,16 0,65
lubuskie 0,19 0,15 0,66
łódzkie 0,17 0,19 0,64
lubelskie 0,19 0,18 0,63
mazowieckie 0,19 0,18 0,64
małopolskie 0,2 0,17 0,64
opolskie 0,17 0,17 0,66
podlaskie 0,19 0,18 0,64
podkarpackie 0,2 0,16 0,64
pomorskie 0,2 0,15 0,64
śląskie 0,17 0,18 0,65
świętokrzyskie 0,18 0,18 0,64
warmińsko-mazurskie 0,2 0,15 0,65
wielkopolskie 0,2 0,15 0,6

Źródło: http://www.monitoruj.podkarpackie.pl na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego

Powiaty centralnej części województwa charakteryzują się największym odsetkiem ludności w wieku przedprodukcyjnym. Najmniejsze ubytki liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym odnotowano w Rzeszowie.

Mapa . Udział ludności według ekonomicznych grup wiekowych - wiek przedprodukcyjny.

 

Źródło: Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie

Pod względem dostępności siły roboczej rozumianej jako osoby w wieku produkcyjnym wyróżniają się powiaty bieszczadzki, leski i sanocki oraz powiaty stalowowolski i tarnobrzeski.

Mapa . Udział ludności według ekonomicznych grup wiekowych - wiek produkcyjny.

 

Źródło: Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie

Korzystny jest wskaźnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym (25 wobec 26,2 w kraju).

Mapa . Udział ludności według ekonomicznych grup wiekowych - wiek poprodukcyjny.

 

Źródło: Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie

Według prognoz demograficznych GUS w perspektywie kilkunastu najbliższych lat nastąpi spadek ogólnej liczby ludności województwa oraz zaawansowanie procesów starzenia się ludności. Charakterystyczna dla województwa jest również dominacja ludności wiejskiej. 

Tabela . Prognoza ludności Polski według województw do 2035 r.

Wyszczególnienie20152020202520302035
w tys.
OGÓŁEM 38016,1 37829,9 37438,1 36796 35993,1
Dolnośląskie 2835 2799,9 2752,4 2688,3 2614,2
Kujawsko-Pomorskie 2055,4 2040,7 2013,5 1971,6 1920,5
Lubelskie 2104,8 2063 2011,9 1946,6 1871,1
Lubuskie 1010,2 1007,6 999,2 983,6 963,6
Łódzkie 2475 2419,2 2353,3 2274,6 2188
Małopolskie 3338 3364,7 3373,3 3359,5 3328,7
Mazowieckie 5353,6 5429,8 5471 5480,2 5469,5
Opolskie 999,7 978,5 956,3 928,4 897,1
Podkarpackie 2092 2085,8 2069,5 2037,4 1992,7
Podlaskie 1169 1153,5 1133,4 1105,6 1072,3
Pomorskie 2262,9 2285,1 2292,4 2282,8 2262,8
Śląskie 4534,6 4447,1 4338,2 4202,1 4052,2
Świętokrzyskie 1232,3 1202,6 1167,8 1125,2 1076,9
Warmińsko-Mazurskie 1413,3 1400,6 1379,7 1347,9 1309,4
Wielkopolskie 3453,5 3475,7 3471,7 3441,1 3393,9
Zachodniopomorskie 1686,9 1676 1654,4 1621 1580,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny  Rocznik demograficzny 2011.