Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Monitoruj Podkarpackie

 

„Monitoruj Podkarpackie” - to aplikacja internetowa wspomagająca systematyczną obserwację rozwoju województwa i najważniejszych z punktu widzenia zadań samorządu województwa procesów społeczno - gospodarczych zachodzących w regionie.

Jest to odpowiedź na rosnące potrzeby informacyjne zarówno jednostek samorządu terytorialnego, jak również innych instytucji oraz wszystkich osób zainteresowanych poziomem rozwoju regionu.

Podstawowym celem niniejszego systemu jest stworzenie centralnego punktu gromadzenia i przetwarzania danych statystycznych pochodzących z rożnych instytucji, który umożliwi:

  • systematyczną obserwację rozwoju województwa,
  • gromadzenie, udostępnianie i prezentację wskaźników realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego,
  • ocenę osiągniętych rezultatów
  • prowadzenie analiz porównawczych i tematycznych 
  • ocenę ewentualnych rozbieżności pomiędzy przyjętymi założeniami, a stanem aktualnym na okres sprawozdawczy
  • planowanie zmian w strategii wraz z analizą przyczyn modyfikacji
  • odpowiednią prezentację zgromadzonych danych przez zastosowanie dynamicznych metod graficznych w sieci Internet.

W ramach realizacji polityki rozwoju bardzo ważne jest tworzenie spójnego systemu analitycznego stanowiącego merytoryczne wsparcie w procesach decyzyjnych na wszystkich poziomach zarządzania. Wszelka aktywność władz publicznych pociąga za sobą określone skutki rzeczowe i/lub finansowe, stąd podmioty publiczne potrzebują rzetelnych i regularnych informacji zwrotnych o skuteczności i efektywności realizowanych przedsięwzięć. Monitorowanie oraz ocena postępujących zmian zachodzących w regionie jest bardzo istotnym elementem w procesie realizacji zamierzeń wynikających ze Strategii rozwoju województwa podkarpackiego.

System „Monitoruj Podkarpackie” ma być zapleczem analitycznym regionu. Ma pomóc w ocenie efektów prowadzonej polityki regionalnej, pokazać w jakim stopniu cele określone w obowiązującej Strategii przełożyły się na wymierne efekty prorozwojowe oraz czy efekty prowadzonej polityki są widoczne na niższych szczeblach podziału terytorialnego i nie przyczyniają się do powiększania dysproporcji, ale ich łagodzenia. Będzie dawał możliwość bieżącego śledzenia wyników wprowadzanej strategii i podejmowania natychmiastowej korekty działań w sytuacji wystąpienia rozbieżności między rzeczywistymi efektami a zakładanymi planami. Pozwoli na porównywanie potencjału, tempa i nasilenia rozwoju województwa z gospodarką światową, europejską, krajową oraz układami regionalnymi Unii Europejskiej i układami krajowymi; uwzględniając w tym specyficzne dla regionu cechy rozwoju społeczno-gospodarczego. 

System posiada przejrzystą strukturę bazy danych, tak aby wskaźniki statystyczne były intuicyjnie dostępne dla odbiorców.

Każdy użytkownik ma możliwość samodzielnie wybrać dane, przygotować odpowiednie zestawienie tabelaryczne lub przedstawić wybrane dane w sposób graficzny na wykresach lub mapach. W łatwy i szybki sposób zebrane dane można wyeksportować do popularnych formatów plików. Ponieważ założeniem systemu jest publiczny dostęp do informacji, bez konieczności logowania oraz mając na uwadze grupę docelową, system został zaprojektowany tak, aby każdy użytkownik, niezależnie od poziomu zaawansowania mógł łatwo korzystać z bazy danych oraz w sposób intuicyjny poruszać się po systemie.