Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Trwają prace nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020.

Samorząd Województwa Podkarpackiego w dniu 30 maja 2011 r. podjął uchwałę o przystąpieniu do aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 (SRW).
Podjęcie decyzji dotyczącej opracowania zmian w SRW wynikała m.in. z konieczności aktualizacji i zsynchronizowania obecnie obowiązujących zapisów Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 z krajowymi oraz unijnymi dokumentami strategicznymi, mającymi zasadnicze znaczenie dla kształtu strategii regionalnych w nowej perspektywie finansowej UE.
Obowiązek dostosowania strategii regionalnych do krajowych dokumentów strategicznych wynika z przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz z ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm.). W nowym systemie zarządzania rozwojem do głównych krajowych dokumentów strategicznych, w oparciu o które prowadzona będzie polityka rozwoju należy m. in. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Realizacji celów rozwojowych ŚSRK służyć będzie 9 opracowywanych strategii zintegrowanych w tym Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego – Regiony Miasta Obszary Wiejskie przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 13 lipca 2010 r.
Dodatkowo na decyzję o przystąpieniu do aktualizacji SRW miały wpływ wnioski wynikające z debaty dotyczącej polityki rozwoju UE, w szczególności polityki spójności po 2013 roku, znajdujące odzwierciedlenie w „nowych” unijnych dokumentach strategicznych
(Strategia Europa 2020, V Raport Kohezyjny).
Mając na uwadze powyższe uwarunkowania niezbędne jest podjęcie działań zmierzających do uwzględnienia w prowadzonej przez samorząd województwa polityce rozwoju nowych wymogów, uwarunkowań i wyzwań rozwojowych UE.