Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Ochrona powietrza i gleby

Województwo podkarpackie pod względem jakości powietrza zalicza się do czystych regionów kraju. Głównymi źródłami antropogenicznych zanieczyszczeń powietrza są procesy spalania paliw i komunikacja. Największy udział w emisji zanieczyszczeń do powietrza ma energetyka zawodowa i sektor komunalno-bytowy. Rozkład przestrzenny emisji jest nierównomierny. Najwięcej zanieczyszczeń wytworzono i wyemitowano do atmosfery w powiatach: stalowowolskim, mieleckim i mieście Rzeszów.

W ostatnich latach nastąpił nieznaczny spadek zanieczyszczeń gazowych, natomiast spadki emisji zanieczyszczeń pyłowych były znaczne. Odsetek zanieczyszczeń pyłowych zatrzymywany w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń od lat jest niemalże stały i bliski 100%.  Udział zanieczyszczeń typu gazowego zatrzymywanych w urządzeniach do redukcji dość szybko rósł przez większość badanego okresu, jedynie w 2010 spadł, pogłębiając pokaźną już lukę pomiędzy województwem podkarpackim, a reszta kraju.

Zagrożenie hałasem wiążące się z bliskim sąsiedztwem obiektów przemysłowych ma charakter lokalny i rokrocznie maleje w skutek upowszechniania się nowocześniejszych technik produkcji.  Z drugiej strony zagrożenie hałasem samochodowym narasta w skutek wzrostu natężenie ruchu drogowego i nienadążania rozbudową infrastruktury transportowej. Emisja hałasu transportowego kolejowego i samolotowego ma marginalne znaczenie.

Gleby są z pewnością mocną stroną województwa podkarpackiego (np. 70% powierzchni użytków rolnych to gleby najwyższych kategorii I-IV). Podstawowymi zagrożeniami dla nich jest erozja i osuwanie się (w szczególności w górzystej, południowej części województwa) i wzrost zakwaszenia. Zanieczyszczenie chemiczne nie jest duże (95% użytków rolnych jest wolnych od wpływu oddziaływania przemysłu, etc.). Rolnictwo ekologiczne rozwija się dość dynamicznie, co jest należy uznać za pozytywny trend w kontekście gleb regionu.

Analiza powyższych wykresów wskazuje, iż powierzchnia gruntów zdewastowanych w latach 2005-2010 uległa zmniejszeniu, natomiast zasób gruntów zdegradowanych bardzo nieznacznie wzrósł. Lata te charakteryzowały się względną stabilnością z wyjątkiem 2007 r., w którym poddano rekultywacji ponad 700 ha gruntu. Z punktu widzenia jakości gruntów należy wskazać, iż najważniejsze przedsięwzięcia realizowane w tym zakresie dotyczyły likwidacji otworowej kopalni siarki Jeziórko oraz wyrobisk odkrywkowych Machów i Piaseczno (woj. świętokrzyskie) wraz z rekultywacją terenów pokopalnianych.

Źródło: "Ocena realizacji oraz aktualności celów i priorytetów rozwojowych Strateii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 w kontekście nowych zadań i wyzwań polityki rozwoju kraju i Unii Europejskiej". Raport IBS.