Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Ochrona wód

Województwo podkarpackie posiada w skali kraju znaczne zasoby wodne. Główną ich składową stanowią wody powierzchniowe. Rzeki wypływające z obszaru województwa (nie dotyczy Wisły), prowadzą 8% zasobów krajowych (według szacunków w roku średnim) wody pitnej. Bardzo wysoka zmienność przepływów w czasie, wynikająca ze zróżnicowania warunków hydrologicznych w poszczególnych latach i górskiego charakteru większości rzek województwa, wpływa na dyspozycyjność zasobów wód powierzchniowych. Generalnie zasoby wód województwa są nierównomiernie rozmieszczone (w północno - zachodniej części regionu zasoby wód są większe niż w południowej), a ich wielkość jest zmienna. W części południowej okresowo występują niedobory w zaopatrzeniu w wodę. Większa dostępności do wody w północno-zachodniej części regionu wynika z faktu, iż oprócz wód powierzchniowych, są tam dostępne wody podziemne. Wg danych GUS zasoby eksploatacyjne wód podziemnych w województwie podkarpackim w 2010 roku wynosiły ok. 504 hektometrów sześciennych na rok. To nieduża wielkość. Mniejszymi zasobami takich wód w skali Polski dysponowało tylko województwo opolskie.

Na terenie województwa podkarpackiego zasoby wód podziemnych, w porównaniu z zasobami innych regionów kraju, są niewielkie. Z racji, iż stanowią one istotny rezerwuar wód pitnych, mają nieocenione znaczenie społeczne i gospodarcze. Pomimo istnienia naturalnej odporności zbiorników wód podziemnych na zanieczyszczenie, istnieje jednak realne zagrożenie co do ich jakości i ilości, wynikające z prowadzonej przez człowieka działalności gospodarczej. Zapewnieniu odpowiedniej jakości wód podziemnych służy m.in. stały monitoring stanu tych wód. Jest on realizowany w formie monitoringu diagnostycznego i operacyjnego. Badania wód podziemnych przeprowadzone w 2010 roku w 25. punktach pomiarowych w regionie, wykazały w 64% badanych punktów dobry stan chemiczny wód (od bardzo dobrej do zadawalającej jakości), natomiast w 36% punktów, stwierdzono słaby stan chemiczny (wody niezadawalającej i złej jakości).

Sieć wodociągowa

W roku 2010. długość sieci wodociągowej na terenie województwa podkarpackiego wynosiła  13181,2 km i wzrosła od 2007 roku o ponad 300 km. Pomimo tego z sieci wodociągowej w województwie korzystało 75,4 % mieszkańców, wobec wskaźnika 87,46% dla Polski.Dominujące źródło zaopatrzenia w wodę dla celów komunalnych i przemysłowych  regionie stanowią wody powierzchniowe Wisły i zlewni jej dopływów: Wisłoki oraz Sanu i Wisłoka. W ostatnich latach zapotrzebowanie sektora komunalnego na wody powierzchniowe w województwie utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Największe pobory wód do celów komunalnych obserwuje się w miastach: Rzeszów, Krosno, Jarosław, Mielec i Przemyśl.

Mapa: Zaopatrzenie w wodę w województwie podkarpackim

siec wodociągowa

Źródło: Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie

Sieć kanalizacyjna

Jednym z głównych problemów gospodarki wodnej w województwie podkarpackim jest zanieczyszczenie wód powierzchniowych związane z emisją ścieków komunalnych.W województwie w 2010 roku funkcjonowały 222. oczyszczalnie ścieków komunalnych, co stanowiło 7% wszystkich oczyszczalni w Polsce. Obsługiwały one łącznie 64,1% mieszkańców regionu, co sytuowało województwo na 10 miejscu w kraju i nieznacznie odbiegało od średniej ogólnopolskiej, wynoszącej 65,2%.

Ogólna ilość ścieków oczyszczanych odprowadzanych z obszaru województwa podkarpackiego wynosiła w 2010 r. 53 630,90 hm3 . Ilość wytwarzanych ścieków jest proporcjonalna do wielkości skanalizowania powiatu i jego stopnia zurbanizowania. W województwie najwięcej ścieków wytwarzają wszystkie powiaty grodzkie oraz powiaty ziemskie: rzeszowski, tarnobrzeski, stalowowolski i dębicki. Ścieki komunalne oczyszcza się głównie w 37 oczyszczalniach biologicznych z podwyższonym usuwaniem związków biogennych oraz 168 oczyszczalni ścieków komunalnych i 78 oczyszczalni ścieków przemysłowych Ilość odprowadzanych ścieków oczyszczonych sukcesywnie wzrasta, co korzystnie wpływa na jakość wód powierzchniowych w województwie.

Mapa: Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w 2010 roku w %

siec kanalizacyjna

Źródło: Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie