Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Ochrona zdrowia

Stan zdrowia mieszkańców Podkarpacia jest, na poziomie przeciętnym, znacząco lepszy od stanu zdrowia ogółu Polaków. Wskazuje na to współczynnik umieralności ogółem, utrzymujący się od lat znacznie poniżej średniej dla Polski i UE27 i UE15.

Należy jednak mieć na uwadze, że może to wynikać ze struktury wiekowej ludności Podkarpacia, dlatego, aby ocenić stan zdrowia mieszkańców należy uwzględnić także – niezależny od struktury wiekowej – wskaźnik przeciętnego dalszego trwania życia. W takim ujęciu okazuje się, że stan zdrowia mieszkańców województwa jest dobry na tle Polski, ale gorszy od stanu zdrowia przeciętnego obywatela UE15.

 Wraz z wydłużaniem się przeciętnej długości życia wyzwaniem staje się zapewnienie jak najdłuższego okresu zdrowia – sprawności fizycznej i umysłowej. Niestety pod tym względem sytuacja ludności w Polsce, podobnie jak w całej Unii Europejskiej, pogarsza się.  Największym problemem jest niepełnosprawność mężczyzn, podczas gdy sprawność kobiet nie odbiega od przeciętnej w państwach UE15.

Najczęstszymi przyczynami zgonów w województwie podkarpackim, podobnie jak w całym kraju, pozostają choroby układu krążenia i nowotwory, a więc choroby dla przeciwdziałania którym duże znaczenie mają styl życia i profilaktyka.

W województwie podkarpackim śmiertelność z powodu chorób układu krążenia pozostaje poniżej poziomu UE15 i ogólnopolskiego i obniża się, pomimo wzrostu w kraju ogółem. Stopniowo wzrasta natomiast wskaźnik śmiertelności z powodu chorób nowotworowych. Pod tym względem sytuacja w województwie podkarpackim pozostaje lepsza od przeciętnej w Polsce, ale jak w całym kraju – pogarsza się. Warto jednak zwrócić uwagę, że wzrost śmiertelności z powodu nowotworów nie jest zjawiskiem jednoznacznie negatywnym. Wiąże się ono z przekształcaniem się struktury przyczyn zgonów, tj. zmniejszeniem śmiertelności spowodowanej innymi przyczynami (jak można przypuszczać w szczególności chorobami układu krążenia, ponieważ udział pozostałych przyczyn nie zmienił się w okresie 1999-2009).

 

 Infrastruktura ochrony zdrowia

Dostępność opieki ambulatoryjnej poprawiała się w województwie podkarpackim wolniej, niż przeciętnie w kraju, skutkiem czego w 2010 r. województwo znalazło się poniżej średniej ogólnopolskiej w tym zakresie. Podkarpackie wyróżnia się natomiast pod względem dostępności opieki uzdrowiskowej, która od 2008 r. utrzymuje się powyżej średniej krajowej i wzrasta. Jest to zjawisko pozytywne nie tylko z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych, ale także rozwoju turystyki w województwie.

W ostatnich latach wzrosła dostępność ratownictwa medycznego mierzona liczbą zespołów ratowniczych na 100 tys. ludności. W województwie działa także zespół lotniczego pogotowia ratunkowego – jeden z siedemnastu w kraju. O poprawie skuteczności ratownictwa świadczy zmniejszanie się odsetka przypadków, gdy zespół ratunkowy stwierdza zgon przed podjęciem czynności ratunkowych. Oznacza to, że prawdopodobnie zespoły docierały do pacjentów szybciej, a zatem częściej mogły podjąć czynności ratunkowe zanim było za późno.

W roku 2010 w województwie podkarpackim znajdowało się 26 oddziałów chorób wewnętrznych, 7 chorób zakaźnych, 26 ginekologiczno-położniczych (wzrost o jeden od 2005 r.), 9 gruźlicy i chorób płuc, dwa oddziały hematologiczne, 19 oddziałów intensywnej terapii, 5 okulistycznych i 21 pediatrycznych. Ponadto, w 2010 znajdowało się również  5 oddziałów dla przewlekle chorych (w roku 2008 było ich 7) i 10 psychiatrycznych.