Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Opracowanie "Założeń do aktualizacji strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020"

Opracowanie „Założeń do aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020”.
Zgodnie z harmonogramem prac przyjętym przez Sejmik Województwa Podkarpackiego, Zarząd Województwa przystąpił do opracowania „Założeń do aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020”. Celem dokumentu będzie przedstawienie rekomendacji, głównych wyzwań dla polityki rozwoju województwa podkarpackiego w perspektywie do 2020 oraz wskazanie obszarów i kierunków niezbędnych zmian Wstępna wersja Założeń opracowana została przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania, Instytut Gospodarki z siedzibą w Rzeszowie. Na podstawie przedłożonego dokumentu przygotowywana jest obecnie przez Departament Strategii i Planowania Przestrzennego finalna wersja projektu Założeń, które podlegać będą konsultacjom społecznym, a po ich zakończeniu zostaną przyjęte przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.