Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa

Bezpośrednie oddziaływanie inicjatyw na rzecz kształtowania postawy społecznej w stosunku do ekologii i ochrony środowiska jest niemożliwe do oceny i monitorowania, a wpływ ten w dłuższym okresie może być częściowo utożsamiany ze spadkiem zanieczyszczenia powietrza bądź wzrostu udziału segregowanych odpadów. W przypadku tego wskaźnika widoczna jest znaczna poprawa w okresie obowiązywania strategii.  O ile w 2006 r. udział ten w województwie podkarpackim był zbliżony do krajowej średniej, to w 2010 r. to różnica ta była już bliska 3 p.p.  W porównaniu do innych województw dużą poprawę odnotowano we wtórnym wykorzystaniu odpadów, co widoczne jest poprzez bardzo znaczące zmniejszenie ich ilości składowanej na wysypiskach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźniki te wskazują na wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Podkarpacia, jednak problem gospodarki odpadami i jej wpływu na środowisko jest nadal aktualny.

źródło: " Ocena realizacji oraz aktualności celów i priorytetów rozwojowych Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 w kontekście nowych wyzwań polityki rozwoju kraju i Unii Europejskiej". Raport IBS.