Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Polityka społeczna

Województwo podkarpackie pod względem Syntetycznej oceny warunków życia plasuje się na 9 miejscu na tle wszystkich województw [Czapiński, 2011]. Ocena ta obejmuje m.in. dochody, wyżywienie, zasobność materialną, warunki mieszkaniowe, kształcenie dzieci, ochronę zdrowia, uczestnictwo w kulturze, wypoczynek. Generalnie wysoka ocena Podkarpacia wynika raczej z uwarunkowań kulturowych niż z zamożności regionu ponieważ przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w województwie podkarpackim było w 2010 roku najniższe w Polsce.Pod względem warunków mieszkaniowych sytuacja Podkarpacie plasuje się powyżej średniej krajowej - liczba ludności przypadająca na 1 izbę, jak i mieszkanie w woj. podkarpackim była według stanu na koniec 2009 r. nieco wyższa niż w kraju. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w 2009 r. wyniosła w woj. podkarpackim 43 m2wobec 45 m 2 w kraju oraz o,85 osoby na izbę, wobec 0,77 w Polsce. W ujęciu ogólnym, w 2011 r. mieszkańcy województwa należeli do grupy najbardziej zagrożonych i rzeczywiście objętych wykluczeniem strukturalnym w kraju (2 pozycja po lubelskim) odnośnie zagrożenia oraz 4 (po lubelskim, świętokrzyski  i łódzkim) pod względem rzeczywistego wykluczenia. W porównaniu z 2005 r. sytuacja w tym obszarze uległa pogorszeniu (wówczas 6 miejsce w odniesieniu do zagrożenia i 13 wśród rzeczywiście wykluczonych). Duży odsetek osób jest również wykluczonych materialnie (6 miejsce w kraju, jednocześnie 13 pozycja w przypadku zagrożenia tym typem). Jeżeli chodzi o wykluczenie fizyczne, to uległo ono obniżeniu w relacji do 2005 r. (w 2011 roku - 8 miejsce wśród zagrożonych i 14 przy wykluczonych).