Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Województwo podkarpackie należy do województw o najwyższym stopniu zagrożenia ubóstwem. Odsetek osób w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej relatywnej granicy ubóstwa jest większy o kil­ka procent niż średnio dla całego kraju. Miara ta jednak jest względnie stabilna i dla województwa podkarpackiego wynosi ok. 22–23%. Do województw, w których częściej niż co piąty mieszkaniec jest zagrożony ubóstwem relatywnym, należą wszystkie województwa tzw. Polski Wschodniej.

Kolejną miarą próbującą określić odsetek osób dotkniętych ubóstwem jest ustawowa granica ubóstwa. Ustawowa granica ubóstwa jest to kwota (miesięcz­ny dochód netto osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na jedną oso­bę w gospodarstwie domowym), która zgodnie z obowiązującą ustawą o pomo­cy społecznej uprawnia do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej.

Również w sytuacji określenia ubóstwa na podstawie granicy ustawowej widoczna jest regionalna specyfika polegająca na większym udziale procen­towym mieszkańców województwa podkarpackiego w stosunku od średniej krajowej.

W stosunku do pozostałych województw, pod względem ilości osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 10 tys. ludności w Polsce woj. podkarpackie zajmowało w 2010 roku pozycję drugą, po woj. świętokrzyskim.Średnia wartość wskaźnika osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 10 tys. ludności dla województwa podkarpackiego w latach 2002-2010 była o 20,1% wyższa niż wartość tego samego wskaźnika dla Polski, przy jednoczesnym zachowaniu tendencji zbliżonych do kraju. Liczba osób korzystających z zasiłków stałych wzrosła w woj. podkarpackim w latach 2009-2010 o 2,56% (2,48% dla Polski), a zasiłków okresowych spadła o 3,53% przy wzroście dla Polski o 1,00%.Pod względem udziału osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środków pomocy społecznej w ludności ogółem, najlepiej na Podkarpaciu plasuje się podregion rzeszowski z wynikiem 9,8% (dane najnowsze z 2010 r.). Kolejne miejsce z wynikiem 11,5% zajmuje podregion tarnobrzeski a następie z wynikiem 13,2% podregion krośnieński. Największy odsetek osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środków pomocy społecznej występuje w regionie przemyskim, 15,0%. Analiza tego samego wskaźnika dla poszczególnych powiatów woj. podkarpackiego wskazuje na znacznie mniejszą jego wartość w otoczeniu większych miast. Najmniejszą wartość wskaźnika zaobserwowano w powiecie miasto Rzeszów (4,9%), powiecie miasto Krosno (7,4%), powiecie mieleckim (8,4%) i powiecie stalowowolskim (8,9%). Wśród wszystkich powiatów woj. podkarpackiego ostatnie miejsce pod względem udziału osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w relacji do ludności ogółem, zajmuje powiat przemyski (23,3%), zaraz po nim znajdujący się w podregionie tarnobrzeskim powiat niżański (16,0%) oraz powiat brzozowski (15,4%).