Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Pozarolnicza działalność gospodarcza

Dodatkowa dziaalność gospodarcza rolników

W 2010 r. 4,8 tys. gospodarstw rolnych, tj. 2,2% ogółu gospodarstw prowadzących działalność rolniczą prowadziło dodatkowo działalność gospodarczą inną niż rolniczą, ale związaną z gospodarstwem rolnym. Gospodarstwa te prowadziły następującą działalność:

- 17,2% agroturystyka,

- 12,4% działalność usługowa z wykorzystaniem własnego sprzętu,

- 10,9% przetwórstwo produktów rolnych,

- 10,5% rękodzieło,

- 4,5% przetwarzanie drewna,

- 3,0% akwakultura (uprawa roślin i hodowla zwierząt w środowisku wodnym),

- 45,1% inna działalność (łącznie z chowem zwierząt futerkowych).

 

Gospodarstwa agroturystyczne

Agroturystyka obejmuje świadczenie usług turystycznych w czynnych gospodarstwach rolnych. Turystyka wiejska natomiast odnosi się do świadczenia usług turystycznych przez gospodarstwa domowe na obszarach wiejskich nieprowadzące działalności rolniczej.

Ze względu na występujące na obszarach wiejskich, a przede wszystkim w gospodarstwach rolnych wolne zasoby siły roboczej i zasoby mieszkaniowe, agroturystyka stała się dodatkowym źródłem dochodów dla wielu rodzin rolniczych. Jest formą pozarolniczej działalności, która stwarza miejsca pracy dla rodziny rolniczej, daje również możliwość zatrudnienia dla innych grup zawodowych poprzez przygotowanie pakietu usług dla turystów w zakresie rekreacji i spędzania wolnego czasu. Agroturystyka stanowi integralny element zrównoważonego rozwoju wsi, optymalnego wykorzystania walorów przyrodniczych oraz aktywizuje środowisko wiejskie w kierunku zachowania dziedzictwa kulturowego.

Wielkość i rozmieszczenie bazy agroturystycznej w woj. podkarpackim