Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Prezentacja raportu "Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno-gospodarczej oraz poprawy warunków życia".

Prezentacja raportu "Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno-gospodarczej oraz poprawy warunków życia".

 

Zasadniczym celem badań, których wyniki przedstawione zostały w niniejszym raporcie, była próba odpowiedzi na pytanie o efektywność wykorzystania środków, jakie począwszy od momentu przystąpienia Polski w 2004 roku kierowane są do naszego kraju z budżetu Unii Europejskiej.

Autorami ww. raportu są: Jan Misiąg, Wojciech Misiąg oraz Marcin Tomalak. Badania zostały przeprowadzone w ramach projektu realizowanego przez WSIiZ. Publikacja sfinansowana została ze środków Narodowego Centrum Nauki.

W prezentowanym raporcie Autorzy podjęli próbę innego podejścia do problemu oceny efektywności wykorzystania środków europejskich. Polegało ono na poddaniu analizie statystycznej relacji pomiędzy zmianami wskaźników obrazujących rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych regionów (województw), a rozmiarami kierowanej do nich pomocy unijnej. Uznali oni przy tym, że podstawą oceny tempa rozwoju poszczególnych województw powinny być nie tylko klasyczne mierniki rozwoju gospodarczego, lecz również inne wskaźniki, obrazujące zarówno stan gospodarki regionów, jak i poziom życia jego mieszkańców. Autorzy założyli więc, że im wyższa jest korelacja zmian wskaźników opisujących rozwój województwa z rozmiarami pomocy UE kierowanej do poszczególnych województw, tym mocniejsze są podstawy do uznania, że pomoc unijna stanowi istotny czynnik rozwoju.

Podczas seminarium zorganizowanego 25 września br. przez WSIiZ i Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej, prof. Wojciech Misiąg zaprezentował wyniki ww. badań oraz odbyła się dyskusja w której uczestniczyli eksperci, naukowcy i przedstawiciele władz samorządowych województwa podkarpackiego.

 

Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno-gospodarczej oraz poprawy warunków życia.