Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Prezentujemy raport pn. "Handel zagraniczny oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim w latach 2010-2013" wykonany na zlecenie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

 

Handel zagraniczny i bezpośrednie inwestycje zagraniczne odgrywają znaczącą rolę w tworzeniu regionalnego i krajowego PKB. Rozwój i funkcjonowanie handlu zagranicznego ma zasadniczy wpływ na poziom życia w danym państwie, dzięki niemu i stałej wymianie surowców, kruszców, towarów rolniczych, przemysłowych a także dóbr kooperacyjnych, państwa posiadają odpowiedni i niezbędny zasób produktów potrzebnych dla ich prawidłowego funkcjonowania. Istnieją różne rodzaje współpracy zagranicznej. Wyróżnia się obrót towarowy, w którego skład wchodzą: import, eksport, reeksport towarami a także obrót "niewidzialny" - jest to dochód pochodzący głównie z turystyki, usług transportowych, pocztowych, telekomunikacyjnych, bankowych. Wartość łączna eksportu i importu w ciągu roku składa się na bilans handlowy danego kraju. Handel zagraniczny stwarza możliwość korzystania z wielu rożnych usług, kupowania towarów po konkurencyjnych cenach przy szerokiej skali dostarczonych dóbr dla konsumentów.

Badania na potrzeby niniejszego raportu zostały przeprowadzone przez Zachodniopomorską Pracownię Badawczą w okresie czerwiec-sierpień 2014 r. (konsultacja naukowa oraz opracowanie prognozy handlu zagranicznego: prof. nadzw. dr hab. Bogusław Ślusarczyk; dr Władysława Jastrzębska; dr inż. Jerzy Słowik). Zakres terytorialny badania objął województwo podkarpackie w skali szczegółowej oraz pozostałe województwa w skali ogólnej – w celu dokonania porównań z resztą kraju. Analiza objęła przede wszystkim lata 2010-2013. Celami szczegółowymi były:

 • diagnoza stanu handlu zagranicznego w województwie podkarpackim (eksport, import, saldo);
 • analiza eksportu w województwie podkarpackim na tle innych województw oraz kraju;
 • charakterystyka eksportu w województwie podkarpackim (struktura towarowa, branżowa, geograficzna - kierunki eksportu), w tym w układzie podregionów NUTS 3 i powiatów NUTS 4;
 • przedstawienie grupy najważniejszych produktów eksportowych produkowanych na terenie województwa podkarpackiego;
 • przedstawienie listy 200 największych eksporterów w województwie podkarpackim;
 • charakterystyka importu w województwie podkarpackim (struktura towarowa, branżowa, struktura geograficzna, źródła importu);
 • intensywność międzynarodowych powiązań handlowych przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego w porównaniu do innych województw;
 • określenie wielkości, pochodzenia, struktury (kapitałowej oraz greenfield/brownfield), rozmieszczenia przestrzennego w województwie bezpośrednich inwestycji zagranicznych;
 • wartość i struktura współpracy firm z województwa z Ukrainą;
 • znaczenie handlu przygranicznego województwa podkarpackiego z Ukrainą;
 • ocena działań realizowanych przez samorząd województwa i inne instytucje/podmioty oraz ich efektów w podniesieniu atrakcyjności inwestycyjnej województwa, przyciągania inwestorów zagranicznych;
 • sformułowanie wniosków i rekomendacji dla Zarządu Województwa w zakresie zintensyfikowania działalności eksportowej przedsiębiorstw oraz poprawy atrakcyjności inwestycyjnej Podkarpackiego.

 

Poniżej wymieniono metody i techniki zbierania i analizy danych wykorzystane w celu realizacji niniejszego badania:

 • Analiza desk research
 • Technika ilościowa CAWI
 • Wywiad częściowo ustrukturyzowany SSI
 • Wywiad pogłębiony
 • Wywiad ekspercki
 • Analiza taksonomiczna
 • Taksonomiczna Miara Rozwoju Hellwiga (TMR)
 • Benchmarking (czyli badanie porównawcze lub analiza porównawcza)
 • Panel ekspertów
 • Prognozowanie heurystyczne
 • Metoda kartograficzna
 • Case study
 • Technika analizy SWOT

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z raportem.

 

Do pobrania:

Raport  pn. „Handel zagraniczny oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim w latach 2010-2013"