Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Prezentujemy "Raport roczny z realizacji Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2020"

Prezentujemy "Raport roczny z realizacji Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2020"

 

"Raport roczny z realizacji Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2020" opracowany został na zlecenie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego przez firmę zewnętrzną BioStat, w okresie wrzesień – grudzień 2014 r.

 

Cel opracowania raportu:

- ocena stopnia realizacji Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020 (SRW), w tym zmiany m. in. wskaźników monitoringowych realizacji Strategii oraz osiągnięć zakładanych efektów realizowanych działań (w poszczególnych priorytetach tematycznych SRW).
- ocena trafności zapisów działań, celów i priorytetów tematycznych,
- a także odpowiedź, w jakim stopniu cele określone w obowiązującej Strategii przełożyły się na wymierne efekty prorozwojowe.

Metodologia opracowania raportu:

Raport jest wynikiem przeprowadzonych badań i analiz stanowiących próbę podsumowania pierwszego roku obowiązywania Strategii. Podstawą do przygotowania Raportu były założenia wynikające z systemu monitorowania zawartego w obowiązującej SRW, jak również względy praktyczne, wynikające z potrzeby okresowej weryfikacji postępów w realizacji Strategii.

 
Wnioski ogólne:

Chociaż wielu efektów opisanych w Strategii nie udało się jeszcze osiągnąć, a „wejściowa” sytuacja społeczno-gospodarcza województwa w wielu aspektach pozostaje w zgodności ze scenariuszem pośrednim, to zmiany wartości wskaźników pozwalają twierdzić, że województwo rozpoczyna realizację scenariusza szans określonego w SRW. Skuteczność działań względem wyznaczonych celów mogą potwierdzić zmiany wskaźników w kolejnych latach.

 

Do pobrania:

"Raport roczny z realizacji Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2020"