Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Produkcja rolnicza

Struktura użytkow rolnych

strukt gosp rolnych

Źrodlo: Raport GUS (PSR 2010 r.)

Struktura zasiewów:
W strukturze zasiewów w 2010 r. (podobnie jak w latach poprzednich) dominowały zboża (zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi oraz gryka, proso i inne zbożowe, łącznie z kukurydzą na ziarno), które zajmowały powierzchnię 226,7 tys. ha, co stanowiło 73,2% (w 2002 r. – 70,0%) ogólnej powierzchni zasiewów. W uprawie zbóż największą powierzchnię zajmowała pszenica (93,5 tys. ha), tj. 41,2% ogólnej powierzchni uprawy zbóż (w 2002 r. – 46,9%). Warzywa gruntowe uprawiało 17,9 tys. gospodarstw, tj. 11,5% ogólnej liczby gospodarstw posiadających grunty pod zasiewami.

strukt zasiewow

Źrodlo: Raport GUS (PSR 2010 r.)

W województwie podkarpackim 124,7 tys. gospodarstw rolnych w 2010 r. (tj. 55,8% prowadzących działalność rolniczą) utrzymywało zwierzęta gospodarskie. Zdecydowana większość pogłowia zwierząt gospodarskich poszczególnych gatunków utrzymywana była w gospodarstwach rolnych o powierzchni użytków rolnych powyżej 1 ha.

Chowem krów w 2010 r. zajmowało się 39,2 tys. gospodarstw rolnych i w porównaniu z 2002 r. liczba ta zmniejszyła się o 61,5 tys. (o 61,1%). Ponad 87% gospodarstw utrzymywało 1-2 krowy, a tylko 1,9% gospodarstw utrzymywało 10 krów i więcej. Chowem i hodowlą trzody chlewnej zajmowało się 33,2 tys. gospodarstw rolnych, tj. 14,9% gospodarstw prowadzących działalność rolniczą. Zmniejszyło się również (o 22,7%) pogłowie trzody chlewnej i w 2010 r. osiągnęło stan 300,3 tys. szt. Pogłowie  drobiu kurzego w 2010 r. wyniosło 6336,3 tys. szt. i w porównaniu z 2002 r. zmniejszyło się o 16,3%.

 Dochody gospodarstw rolnych

Jedynie jednak dla 8,3% gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego działalność rolnicza stanowiła główne źródło utrzymania, czyli źródło dochodów przekraczające 50% dochodów ogółem. W 2002 r. odsetek takich gospodarstw domowych był niższy i wyniósł 6,9% (w 2007 r. – 7,5%). Obok dochodów z działalności rolniczej gospodarstwa domowe użytkowników gospodarstw indywidualnych uzyskiwały dochody z:

- pracy najemnej – 37,5% ogółu omawianych gospodarstw (w 2002 r. – 30,7%),

- działalności pozarolniczej – 7,9% (w 2002 r. – 4,0%),

- emerytur i rent – 32,0% (w 2002 r. – 40,1%),

- innych niezarobkowych źródeł poza emeryturą i rentą – 4,8% (w 2002 r. – 5,3%),

- pracy najemnej i działalności rolniczej – 3,1% (w 2002 r. – 4,6%),

- działalności rolniczej i pracy najemnej – 0,5% (w 2002 r. – 0,6%).

str dochodow rolników

Źrodlo: Raport GUS (PSR 2010 r.)