Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Przedsiębiorczość

Nasycenie podmiotami gospodarczymi na 1 km2 w Polsce jest bardzo zróżnicowane przestrzennie. Województwo podkarpackie należy do regionów o średnim poziomie tego wskaźnika w kraju (8,55 jedn/km2).

W województwie podkarpackim na koniec 2012 r. było zarejestrowanych nieco ponad 155 tys. podmiotów gospodarczych (w tym w sektorze prywatnym ponad 148 tys.), co stanowiło 3,9% podmiotów zarejestrowanych w kraju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W województwie podkarpackim, pomimo zbliżonego do średniego w kraju udziału małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w ogólnej liczbie przedsiębiorstw, absorbują one mniejszą niż w innych województwach część siły roboczej. O ile w Polsce ten odsetek wynosi 50% to na Podkarpaciu 40%. W przypadku mikroprzedsiębiorstw odsetek ten wynosi 37%. Proporcje te świadczą o słabości sektora MŚP w województwie.

Analizując wskaźnik przedsiębiorczości województwa podkarpackiego w układzie przestrzennym w podziale na powiaty należy stwierdzić, że największe nasycenie przedsiębiorstwami w liczbach bezwzględnych występuje w 4 miastach na prawach powiatu: Rzeszowie, Przemyślu, Krośnie, Tarnobrzegu. Powiatami o względnie dużej koncentracji MŚP są również powiaty: bieszczadzki, leski, sanocki i krośnieński. Najmniej korzystnie sytuacja przedstawia się w powiatach: przemyskim, brzozowskim i strzyżowskim.

 Liczba osób fizycznych  prowadzących indywidualną działalność gospodarczą jest zróżnicowana terytorialnie. Największa aktywność w tym zakresie wykazują mieszkańcy Rzeszowa i Krosna (13 osób na 100 osób w wieku produkcyjnym prowadzi własną firmę) oraz Tarnobrzega, powiatu leskiego i bieszczadzkiego (12 osób). Szczególnie niską aktywność gospodarczą wykazują mieszkańcy powiatów: przemyskiego i lubaczowskiego, w których tylko 6 osób na 100 osób w wieku produkcyjnym prowadzi własną działalność gospodarczą. 

 

Mapa 4. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym w 2011 r. wg powiatów województwa podkarpackiego.

 

Podobnie jak w innych województwach największą cześć przedsiębiorstw, nieco ponad 95%, stanowią przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób (mikroprzedsiębiorstwa). Niespełna 4% stanowią przedsiębiorstwa małe, 0,8% przedsiębiorstwa średnie, natomiast przedsiębiorstwa duże stanowią nieznaczny odsetek około 0,1%.