Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Przegląd Regionalny Polski 2012

Przegląd Regionalny Polski 2012

 

Ze „Wstępu” do „Przeglądu Regionalnego Polski 2012”:

Celem opracowania „Przegląd Regionalny Polski 2012” jest przedstawienie istotnych zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i województw w 2012 r. na tle lat poprzednich oraz na tle tendencji w Unii Europejskiej i na tej podstawie wyselekcjonowanie kluczowych problemów rozwojowych, z jakimi borykają się poszczególne województwa. Stagnacja gospodarcza w Europie oraz pogorszenie sytuacji makroekonomicznej kraju niewątpliwie oddziaływały na polskie regiony. Prezentowany „Przegląd Regionalny Polski 2012” – jako pierwsze opracowanie powstałe we współpracy z Regionalnymi Obserwatoriami Terytorialnymi – jest próbą podsumowania zachodzących procesów społeczno gospodarczych na różnych poziomach zarządzania krajem. Należy go traktować jako pilotaż przyszłych raportów dotyczących przebiegu procesów społecznych i gospodarczych w regionach sporządzanych w celu formułowania wniosków i rekomendacji dla polityki rozwoju na szczeblu krajowym i subregionalnym, tak aby polityka ta była w coraz większym stopniu oparta na faktach i zorientowana terytorialnie

Część pierwsza opracowania to syntetyczna analiza wybranych najważniejszych zjawisk rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i województw na tle uwarunkowań zewnętrznych. Uzupełnieniem i poszerzeniem zasobów informacji jest zestaw tablic
z podstawowymi danymi statystycznymi o regionach.

Część druga – autorstwa Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych (ROT) – jest istotnym rozwinięciem przedstawionych wcześniej informacji analitycznych
w odniesieniu do poszczególnych województw. Treść informacji zawartych w tej części nie podlegała ingerencji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, z wyjątkiem drobnych korekt redakcyjnych i technicznych. Zgodnie z założeniami, opracowanie ma prezentować zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i województw
w 2012 r. na tle lat 2010 i 2011.

 

Przegląd Regionalny Polski 2012. Krajowe Obserwatorium Terytorialne, Warszawa, wrzesień 2013.
Przegląd Regionalny Polski 2012 - Część II. Regionalne Obserwatoria Terytorialne, Warszawa, wrzesień 2013.