Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Realizacja projektu

 

W ramach projektu realizowanego przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne w 2013r. zostały zakończone następujące zadania:

 1. Zatrudnienie pracowników odpowiedzialnych w szczególności za nadzór nad realizacją badań zlecanych przez ROT oraz sieciowanie współpracy w tym za utrzymanie i rozwój narzędzie informatycznego służącego systemowi monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej województwa.
 2. Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania specjalistycznego oraz infrastruktury technicznej na potrzeby funkcjonowania ROT.
 3. Udział pracowników ROT w szkoleniach zewnętrznych, zwiększających ich kompetencję merytoryczne.
 4. Wykonanie opracowania pn. „Przegląd Regionalny 2012 - Województwo Podkarpackie”
 5. Wykonanie badania i ekspertyzy nt. „Potencjałów i specjalizacji województwa podkarpackiego”.
 6. Wydrukowanie Przeglądu Regionalnego 2012 – Województwo Podkarpackie

 

W 2014 r. zostaną zrealizowane następujące zadania:

 1. Wydrukowanie ekspertyzy z badania potencjałów i specjalizacji województwa podkarpackiego.
 2. Zlecenie przeprowadzenia badania i przygotowania ekspertyzy nt. „Działalności mikroprzedsiębiorstw w województwie podkarpackim”.
 3. Zlecenie przeprowadzenia badania i przygotowania ekspertyzy nt. „Handlu zagranicznego w województwie podkarpackim w latach 2010-2013”.
 4. Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia cyklu szkoleń pn. „Programowanie, wdrażanie i monitorowanie polityk i strategii rozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym w nowych uwarunkowaniach polityki spójności UE w latach 2014 – 2020” dla pracowników JST zaangażowanych w proces programowania i monitorowania polityki rozwoju.
 5. Spotkania w formie warsztatów dla przedstawicieli Krajowego Obserwatorium Terytorialnego i ROT-ów z innych województw.
 6. Spotkania/seminaria z przedstawicielami instytucji z województwa podkarpackiego  zaliczonymi do sieci współpracy w ramach systemu monitoringu.
 7. Dodatkowa ekspertyza nt. sytuacji społeczno-gospodarczej regionu. Temat zostanie uzgodniony we współpracy z merytorycznymi departamentami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
 8. Udział pracowników ROT w szkoleniach zewnętrznych, zwiększających ich kompetencję merytoryczne.
 9. Wykonanie materiałów promocyjnych ROT oraz informacyjnych dotyczących realizowanego projektu 5.2.1 POKL