Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Regionalne Obserwatorium Terytorialne

 


 

 

 

 

Regionalne Obserwatorium Terytorialne (ROT) zostało powołane Zarządzeniem nr 8/2013 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2013 r., w strukturze Departamentu Strategii i Planowania Przestrzennego, obecnie jest to Departament Rozwoju Regionalnego. Stanowi ono element strategicznego zarządzania rozwojem województwa.

ROT to pierwsza w regionie tego typu jednostka, która tworzy zaplecze badawczo-analityczne, dostarczające informacji na potrzeby kształtowania polityki rozwoju w województwie, monitoruje efekty realizacji strategii rozwoju województwa, zbiera wyniki badań i analiz prowadzonych przez inne podmioty,  porządkuje i udostępnia zasoby wiedzy o regionie, i udostępnia je w jednym miejscu, a przez to zwiększa dostęp instytucjom, podmiotom i organizacjom do najbardziej aktualnych wyników badań i analiz dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej regionu. ROT prowadzi także badania i analizy własne zgodnie z potrzebami samorządu województwa.

Jego działalność przyczynia się do lepszego planowania i realizacji interwencji publicznej ukierunkowanej terytorialnie poprzez dostarczanie informacji, analiz i ewaluacji polityk publicznych dotyczących postępu realizacji polityki regionalnej oraz scenariuszy dla przyszłości na potrzeby działalności operacyjnej i planowania strategicznego. Wyniki prac obserwatorium wspomagać będą również dyskusję prowadzoną w ramach Regionalnego Forum Terytorialnego.

W  ramach Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego utworzono narzędzie informatyczne „Monitoruj Podkarpackie" dostępne pod adresem www.monitoruj.podkarpackie.pl, które umożliwia monitorowanie strategii rozwoju województwa oraz systematyczną i pełną obserwację zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie. Zawiera ono bazę wskaźników o regionie i umożliwia ich graficzną prezentację i  dokonanie analiz i porównań. Głównym celem tego narzędzia jest wspomaganie władz regionalnych w procesie zarządzania rozwojem województwa. Dzięki ciągłemu zasilaniu narzędzia informatycznego danymi pozyskiwanymi od podmiotów zaangażowanych w proces monitorowania regionu podnosi sie poziom wiedzy na temat trendów rozwojowych i sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego wśród decydentów i pracowników podmiotów zajmujących się problematyką programowania, monitorowania i ewaluacji polityk publicznych a poprzez to następuje szersze jej wykorzystanie przy podejmowaniu decyzji.

 

Rola, zakres i obszar działania ROT

Zgodnie z zapisami Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (KSRR) samorządy województw są zobligowane do stworzenia Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych (ROT), które obok analogicznej instytucji na poziomie krajowym, mają  tworzyć system współpracy i przepływu informacji między najważniejszymi podmiotami publicznymi biorącymi udział w realizacji polityki rozwoju na szczeblu regionalnym.

Regionalne Obserwatorium Terytorialne ma być systemem i modelem współpracy umożliwiającym sprawne zarządzanie informacją na rzecz realizacji polityki rozwoju przy zachowaniu pełnej autonomii oraz wykorzystaniu kompetencji wszystkich uczestników procesu.

Jest odpowiedzią na coraz większą potrzebę wypełnienia luki informacyjnej. Istotą tych działań będzie wypracowanie płaszczyzny współpracy zarówno między województwami, a także między różnymi instytucjami zajmującymi się zbieraniem, analizą i monitorowaniem rozwoju województwa – budowanie zaufania między obserwatoriami regionalnymi, a w rezultacie stworzenie podstaw spójnego systemu monitorowania.

 

Cele systemu monitorowania

 • monitorowanie strategii rozwoju województwa podkarpackiego
 • monitorowanie sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego
 • prognozowanie stanu rozwoju regionu (tendencji, potrzeb, zagrożeń)
 • porównywanie z innymi regionami
 • zdiagnozowanie różnic w poziomie rozwoju regionu w odniesieniu do poszczególnych obszarów.

 

Zadania ROT

 1. Realizowanie zadań w zakresie monitoringu i ewaluacji postępów w realizacji Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020;
 2. Przygotowywanie okresowych raportów z realizacji Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020;
 3. Przygotowywanie tematycznych raportów o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa;
 4. Prowadzenie badań i analiz dotyczących aktualnej sytuacji, tendencji rozwojowych i prognozowania zmian społecznych, gospodarczych i przestrzennych województwa, na potrzeby zarządzania strategicznego oraz służących optymalizacji podejmowanych decyzji w zakresie wyznaczania podstawowych kierunków rozwoju regionu;
 5. Realizacja badań „ad-hoc”, wynikających z bieżących potrzeb Zarządu Województwa Podkarpackiego;
 6. Realizacja wspólnych działań monitoringowych i analitycznych we współpracy lub na zlecenie Krajowego Obserwatorium Terytorialnego, w tym cyklicznych raportów;
 7. Podejmowanie działań mających na celu nawiązanie współpracy ponadregionalnej w zakresie związanym z obszarem działania innych Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych;
 8. Zasilanie wiedzą wytworzoną i zebraną w ROT instytucje zajmujące się inicjowaniem dyskusji strategicznej tj. Regionalne Forum Terytorialne i Krajowe Forum Terytorialne;
 9. Prowadzenie prac związanych z administrowaniem, funkcjonowaniem oraz rozwojem i doskonaleniem narzędzia informatycznego „Monitoruj Podkarpackie” wspomagającego system monitorowania strategii rozwoju województwa oraz poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego województwa;
 10. Współpraca z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie rozwoju województwa tj. m.in. Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, Głównym Urzędem Statystycznym, Wojewódzkimi Ośrodkami Badań Regionalnych, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie;
 11. Współpraca z innymi instytucjami dysponującymi danymi z zakresu rozwoju regionu m.in. Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie,  Podkarpackim Biurem Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, Izbą Skarbową w Rzeszowie, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie, instytutami badawczymi, szkołami wyższymi, itp.;
 12. Współpraca ze stroną rządową oraz instytucjami statystyki publicznej w zakresie wypracowania standardów wymiany danych dla transparentnego informowania społeczeństwa o zachodzących zmianach, w tym budowy systemu monitorowania procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie w oparciu o jednolitą bazę wskaźników rozwoju spójnych z bazą danych na poziomie kraju;
 13. Zarządzanie, scalanie i integracja wiedzy o regionie, wyszukiwanie i zbieranie opracowań i badań społecznych, ekonomicznych i przestrzennych realizowanych dla regionu przez inne podmioty (np. uczelnie wyższe, instytuty badawcze, firmy consultingowe) w celu tworzenia zasobów informacji o województwie dla potrzeb analiz ekonomicznych, cyklicznych i doraźnych ocen oraz strategii rozwoju województwa.”

 

Struktura ROT

Regionalne Obserwatorium Terytorialne będzie dysponować zespołem ludzi, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie z zakresu szeroko rozumianej polityki regionalnej oraz sytuacji społeczno-gospodarczej regionu, jak i realizacji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej.