Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Kraju 2020

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczęło konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Kraju 2020 (ŚSRK). Dokument stanowi aktualizację Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015, przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r. Projekt dokumentu wraz z formularzem składania uwag został zamieszczony na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (http://www.mrr.gov.pl/ aktualnosci/rozwoj_regionalny/Strony/Rozpoczecie_konsultacji_KSRK2020_.aspx ).

Strategia Rozwoju Kraju 2020 jest elementem nowego systemu zarządzania rozwojem kraju, którego podstawy zostały określone w znowelizowanej ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z poźn. zm.) oraz w przyjętym przez Radę Ministrów 27 kwietnia 2009 r. dokumencie „Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski”. ŚSRK jest najważniejszym dokumentem w perspektywie średniookresowej, określającym cele strategiczne rozwoju kraju do 2020 roku. Wskazuje strategiczne zadania państwa, których podjęcie jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe. Ponadto, strategia przedstawia scenariusz rozwojowy wynikający m.in. z diagnozy barier i zagrożeń oraz analizy istniejących potencjałów, jak też możliwości sfinansowania zaprojektowanych działań rozwojowych.

Uwagi do Strategii można składać w wersji pisemnej na adres: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: konsultacje_ssrk@mrr.gov.pl  w terminie do 18 grudnia 2011 r.