Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Rozpoczęcie prac nad przeprowadzeniem badania i przygotowaniem raport pn. "Wpływ procesów demograficznych zachodzących w województwie podkarpackim na demograficzną i ekonomiczną sferę życia mieszkańców"

 

Nieustannie zmieniające się zjawiska demograficzne oraz migracyjne mają duży wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy województwa podkarpackiego. W analizach SWOT zawartych w regionalnych dokumentach programowych po stronie zagrożeń wskazane zostały niekorzystne trendy demograficzne i ujemne saldo migracji oraz wynikające z nich trudności ekonomiczne. Wraz ze zwiększającym się natężeniem procesów migracyjnych w województwie podkarpackim następuje zmniejszanie się wartości przyrostu naturalnego (mimo tego posiada on jeszcze wartość dodatnią). Również przeciętna długość trwania wieku życia wydłuża się, co powoduje, że społeczeństwo ulega procesowi starzenia się. Ze skutkami ww. zjawisk nieustannie musi radzić sobie samorząd województwa.

Celem głównym badania będzie określenie wpływu procesów demograficznych zachodzących w województwie podkarpackim na demograficzną i ekonomiczną sferę życia mieszkańców. Przedstawienie województwa podkarpackiego na tle pozostałych województw oraz Polski w okresie od 2004 r. Ponadto analiza prognoz przemian demograficznych i ich wpływu na ludność regionu w ww. sferach życia w perspektywie do 2020 r.

Omawiane badanie będzie użyteczne dla wielu podmiotów i instytucji w regionie, które dzięki niemu będą mogły dostosować swoje działania do zmieniającej się sytuacji oraz podjąć inicjatywy mające na celu minimalizowanie negatywnych skutków zachodzących procesów.