Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Rozwój rodziny i opieki nad dziećmi

Rodzina objęta ochroną i opieką, jako podstawowa komórka rozwoju i opieki nad dziećmi, w myśl Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oczekuje i wymaga zarazem od sprawujących władzę jednostek samorządów terytorialnych, na ternie których rodziny tworzą regionalną wspólnotę samorządową, właściwego zabezpieczania podstawowych warunków rozwoju. 

Wśród zadań publicznych wykonywanych z mocy prawa przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb wspólnoty samorządowej, bardzo ważne miejsce w hierarchii potrzeb społecznych zajmują m.in. sprawy związane z rozwojem rodziny i opieką nad dziećmi.

Województwo Podkarpackie, na przestrzeni lat 2010-2012 odnotowuje znaczny wzrost wskaźników w tym zakresie.  Dane liczbowe za 2012 r., lokują Województwo Podkarpackie na dość wysokich miejscach w skali kraju pod względem ogólnej liczby obiektów (652) stanowiących bazę lokalową przystosowaną do prowadzenia zajęć w zakresie wychowania przedszkolnego, a to: 10 zespołów wychowania przedszkolnego - 3 miejsce za Podlaskim (20) i Warmińsko-Mazurskim (14), 126 punktów przedszkolnych – 4 miejsce za Mazowieckim (286), Dolnośląskim (185) i Pomorskim (152) oraz 516 przedszkoli - 8 miejsce.

 

Tabela 1. Przedszkola ogółem – 2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiekty wychowania przedszkolnego w 2012 r. dysponowały 42690 miejscami o 2529  miejsc więcej niż w roku 2011, a o 5884 więcej w porównaniu do 2010 r., co w skali kraju stawia Województwo Podkarpackie na  9 miejscu.

Wskaźniki dotyczące wychowania przedszkolnego na terenie województwa podkarpackiego wykazują tendencję wzrostową; w 2010 r. objętych było 53186 dzieci, w 2011 r. - 58310, a w 2012 r. - 61513 dzieci. Podkarpacie pod tym względem zajmuje 9 miejsce w kraju.

 

Mapa 1. Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym (ogółem), 2012 r.


 

Procentowy odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym  w 2012 r.  na terenie województwa podkarpackiego kształtuje się na poziomie 67,4%  i jest 12 wskaźnikiem w skali kraju.

 

Wykres 1. Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym (ogółem), 2012 r.

 

W procesie prawidłowego rozwoju rodziny i opieki nad dziećmi, ważną rolę odgrywa kadra merytoryczna. Podkarpacie pod względem zatrudnienia nauczycieli z przygotowaniem zawodowym do prowadzenia zajęć wychowania przedszkolnego zajmuje 8 miejsce w skali kraju. Wg dostępnych danych obsada w 2012 r., w przeliczeniu na pełne i niepełne etaty kształtowała się na poziomie 2930,23 i wyniosła o 114,12 więcej w porównaniu do roku 2011. 

Zaobserwowane na przestrzeni ostatnich trzech lat zjawisko powstawania ogólnie niekorzystnej sytuacji demograficznej, zapoczątkowało działania jednostek samorządów terytorialnych Podkarpacia zmierzające do uruchomienia programu „Rodzina Trzy Plus”, którego celem głównym jest stworzenie przychylnego klimatu społecznego dla rozwoju rodzin, co w konsekwencji ma skutecznie przeciwdziałać spadkowej tendencji przyrostu naturalnego.

 

Wykres 2. Przyrost naturalny (osoby) w 2011 i 2012 roku.