Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął Strategię Rozwoju Województwa Podkarpackiego do 2020 roku.

Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął Strategię Rozwoju Województwa Podkarpackiego do 2020 roku.

25 czerwca 2013 r. Zarząd Województwa przyjął projekt Strategii rozwoju województwa wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, który uwzględniał wyniki konsultacji społecznych stosownie do rekomendacji Zarządu. Tak wypracowany dokument został przekazany pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Zgodnie z Regulaminem Sejmiku, przyjecie Strategii odbywa się w trybie dwóch czytań. 16 lipca 2013 r. na Sesji Sejmiku odbyło się pierwsze czytanie projektu Strategii. Po przeprowadzonej debacie, wpłynęło łącznie 292 uwagi, które zgłosiły: komisje sejmikowe, radni województwa oraz klub radnych PSL. Po rozpatrzeniu wszystkich uwag pod względem zasadności i spójności programowania z krajowymi dokumentami strategicznymi, logiką konstrukcji oraz merytoryczną zawartością Strategii, Zarząd przygotował swoje rekomendacje, które wyglądały następująco: 96 uwag zaproponował uwzględnić, 12 uwag zaproponował uwzględnić częściowo, 99 uwag uznano za zawarte w dotychczasowych zapisach Strategii i zaproponował odrzucenie 83 uwag.

26 sierpnia 2013 r. na Sesji Sejmiku odbyło się tzw. „drugie czytanie projektu Strategii”. Radni Województwa w głosowaniu nad zgłoszonymi uwagami przyjęli wszystkie poprawki zarekomendowane pozytywnie przez Zarząd Województwa, z uwag które nie uzyskały pozytywnej rekomendacji Zarządu przyjęto tylko jedną – dotyczącą geotermii, pozostałe odrzucono. Następnie Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął „STRATEGIĘ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA – PODKARPACKIE 2020” z uwzględnieniem wcześniej przegłosowanych poprawek.

Dokument będzie wdrażany w oparciu o zasady wielostronnej koordynacji oraz wielopodmiotowego i wielopoziomowego zarządzania. Zaangażowanie w realizację Strategii wielu podmiotów ze wszystkich sektorów oraz szeroki zakres działań, jest niezbędny dla osiągnięcia założonych celów.

Szczególną rolę w procesie realizacji Strategii odgrywa samorząd województwa podkarpackiego (wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz samorządowymi osobami prawnymi) jako podmiot odpowiedzialny za realizację zadań z zakresu rozwoju regionalnego. Rola samorządu województwa ma charakter nie tylko wykonawczy, ale przede wszystkim kreacyjny, inspirujący, motywujący, a także koordynacyjny i kontrolny. Samorząd regionalny stanowić będzie „zwornik” systemu rozwoju regionu oraz węzeł sieci tworzonej przez wszystkie zaangażowane w realizację Strategii podmioty.

Strategia wdrażana będzie poprzez instrumenty realizacyjne takie jak przygotowywane obecnie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 (RPO WP 2014-2020), zintegrowane ze Strategią programy strategiczne: np. Program Strategicznego Rozwoju Bieszczad, Program Strategiczny „Błękitny San”, stanowiące rozwinięcie i uszczegółowienie jej zapisów, Podkarpackie Forum Terytorialne (PFT) – powoływane przez Marszałka, pełniące funkcje koordynacyjne i monitorująco-ewaluacyjne, będące płaszczyzną dyskusji o kierunkach rozwoju regionu, wymiany informacji i doświadczeń między interesariuszami polityki regionalnej z terenu województwa, które stanowić będzie cenne źródło informacji w pracach nad realizacją Strategii dla Zarządu Województwa. Przyjęty dokument Strategii będzie bardzo mocno zintegrowany z aktualizowanym obecnie Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego, zwłaszcza z punktu widzenia przestrzennego usytuowania zidentyfikowanych w Strategii 4 zasadniczych obszarów działań strategicznych tj.: „Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka”, „Kapitał Ludzki i Społeczny”’ „Sieć Osadnicza”’, „Środowisko i Energetyka”.

Ponadto należy pamiętać, że zgodnie z nowym podejściem do polityki rozwoju, w tym polityki regionalnej, bardzo silnie rozbudowany będzie element monitoringu i ewaluacji Strategii. Głównym celem systemu monitorowania i ewaluacji realizacji zaktualizowanej Strategii będzie ocena stopnia, w jakim osiągane będą jej cele strategiczne i operacyjne w przełożeniu na wskaźniki obrazujące uzyskane dzięki nim rezultaty Zakłada się monitorowanie i ewaluację wskaźników produktu i rezultatu przyjętych dla poszczególnych priorytetów tematycznych

Ważnym elementem strukturalnym systemu monitorowania i ewaluacji będzie Regionalne Obserwatorium Terytorialne województwa podkarpackiego, które stanowi część systemu w ramach Krajowego Obserwatorium Terytorialnego monitorującego postępy realizacji polityki spójności w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Regionalne Obserwatorium Terytorialne, oprócz monitorowania postępów realizacji Strategii, będzie miało za zadanie ocenę całości interwencji publicznej mającej wpływ terytorialny w oparciu o utworzony system współpracy i wymiany informacji pomiędzy głównymi podmiotami publicznymi zaangażowanymi w realizację polityki rozwoju.

 

Pliki do pobrania:

Strategia Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020