Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Telekomunikacja i Internet

Telekomunikacja

Województwo podkarpackie należy do obszarów Polski, gdzie infrastruktura przewodowa nie jest rozbudowana w sposób wystarczający.

Od 20011 r. trwa realizacja Projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie". Na realizację projektu samorząd otrzyma blisko 232 mln zł z Programu Rozwój Polski Wschodniej. Umowa dotyczy budowy internetowej szkieletowej sieci szerokopasmowej na terenie województwa podkarpackiego. Projekt ten jest częścią większego projektu pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej", który obejmuje swoim zasięgiem wszystkie pięć regionów Polski Wschodniej. Powstanie internetowej sieci szkieletowej umożliwi lokalnym operatorom telekomunikacyjnym oferowanie usług szerokopasmowych w swoich regionach. Poprzez taki rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej realizacja projektu będzie się przyczyniała do stopniowego zmniejszania "wykluczenia cyfrowego" województw Polski Wschodniej. - Inwestycja ta jest obecnie największym projektem telekomunikacyjnym w Europie o wartości ponad 1,2 mld zł finansowanym ze środków unijnych.

Mapa: Stan szkieletowych sieci informatycznych w województwie podkarpackim (stan na 2011 r.).

 

Źródło: Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie

Województwo podkarpackie charakteryzuje się średnim zagęszczeniem sieci telekomunikacyjnych. Liczba telefonicznych łączy głównych sieci publicznych wynosiła 360,5 tyś., co stanowiło 4% wszystkich łączy głównych w Polsce (8,2 mln). Pomimo stałego wzrostu sieci stacji bazowych telefonii i nadajników radiowych, w województwie występują obszary o ograniczonej dostępności sieci operatorów sieci mobilnych. Mieszkańcy niektórych południowych rejonów województwa są zagrożeni wykluczeniem cyfrowym.Na terenach wiejskich województwa występuje zdecydowanie gorsza dostępność do usług szerokopasmowych w porównaniu z dostępnością do takich usług na terenach miejskich.

Mapa: Stan światłowodowych linii informatycznych podwieszanych na liniach NN i SN w województwie podkarpackim

Źródło: Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie