Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Trwają konsultacje społeczne projektu zaktualizowanej Strategii Polski Wschodniej

Od 10 kwietnia do 15 maja 2013 r. trwają konsultacje społeczne projektu zaktualizowanej Strategii rozwoju społeczno–gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020.

Celem procesu aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, przeprowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ścisłym partnerstwie z samorządami województw Polski Wschodniej oraz przy wsparciu środowiska eksperckiego, było wypracowanie nowoczesnego dokumentu strategicznego, będącego podstawą dla prowadzenia skutecznej polityki rozwojowej na rzecz makroregionu Polski Wschodniej.

Projekt zaktualizowanej Strategii formułuje ambitna wizję rozwojową dla Polski Wschodniej i katalog konkretnych działań, których realizacja za pomocą instrumentów polityki regionalnej przyczyni się do jej osiągnięcia. Projekt Strategii wpisuje się w kluczowe rozwojowe uwarunkowania krajowe i europejskie oraz stanowi podstawę dla planowania działań operacyjnych europejskiej polityki spójności na rzecz makroregionu w latach 2014-2020.

Konsultacje społeczne będą trwały do dnia 15 maja 2013 r. W celu zgłoszenia uwag lub przedstawienia opinii do projektu, należy wypełnić umieszczony poniżej formularz i przesłać go na adres: strategiapolskiwschodniej@mrr.gov.pl

W temacie wiadomości elektronicznej należy wpisać: „Konsultacje społeczne". Wszystkie zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych opinie, propozycje i uwagi zostaną rozpatrzone, jeśli zostaną przekazane za pomocą wskazanego formularza.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu Strategii i zachęcamy do zgłaszania propozycji, uwag i postulatów zwiększających jakość i użyteczność dokumentu.

Projekt zaktualizowanej strategii

Formularz zgłaszania uwag