Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Trwają pracę nad organizacją cyklu szkoleń dla pracowników JST zaangażowanych w proces programowania i monitorowania polityki rozwoju.

 

Rozpoczęły się prace polegające na organizacji cyklu trzech szkoleń pn. „Polityka spójności Unii Europejskiej 2014 – 2020. Programowanie, wdrażanie oraz monitorowanie polityk rozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym”. Szkolenia zostały zaplanowane w ramach projektu pn. „Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne”, realizowanego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w ramach działania 5.2.1 POKL (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

W ramach realizacji projektu zostało przewidziane zorganizowanie cyklu trzech szkoleń dla przedstawicieli Instytucji z obszaru województwa podkarpackiego, tj. Starostw Powiatowych i ich jednostek podległych, Urzędów Miast zaliczonych do biegunów wzrostu wg Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020 oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, zaangażowanych w proces programowania i monitorowania polityki rozwoju.

 

Kontekst realizacji szkoleń

W ciągu ostatnich lat nastąpiły pozytywne zmiany w obrębie polskiej polityki rozwoju. Stały się one możliwe dzięki konsekwentnemu odchodzeniu od doraźnego zaspokajania bieżących potrzeb do świadomej, uwarunkowanej przez wyzwania, dojrzałej polityki rozwoju.

Odpowiedzią Samorządu Województwa Podkarpackiego na zmianę paradygmatu polityki rozwoju było rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne”. Głównym celem stało się wzmocnienie spójności systemu analitycznego, którego zadaniem jest zbieranie oraz analiza danych w ujęciu terytorialnym – stanowiącego merytoryczne wsparcie w procesach decyzyjnych. Szczególny nacisk położono na zintegrowane podejście w planowaniu i podejmowaniu interwencji, które sprzyja silniejszemu powiązaniu i koordynacji działań wykonywanych  przez podmioty na różnych szczeblach zarządzania. Partnerami nie są już tylko rząd i samorząd województwa, ale wszystkie szczeble administracji (również gminne i powiatowe), wspierane pomocą aktorów społecznych (stowarzyszeń, organizacji, ośrodków akademickich) i przedstawicieli biznesu.

Aby partnerstwo to mogło zostać realizowane bez przeszkód konieczne jest zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników JST zaangażowanych w proces programowania i monitorowania polityki rozwoju.

Edukacja pracowników administracji publicznej jest konieczna, szczególnie w obliczu rozpoczynającej się nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Wszystkie te działania mają na celu uspójnienie metodologii planowania, wdrażania i oceny polityki rozwoju, dzięki czemu będzie realizowany bez przeszkód jej nowy paradygmat.

 

Cel realizacji szkoleń

Celem realizacji szkoleń jest przygotowanie administracji publicznej z terenu województwa podkarpackiego na poziomie regionalnym (województwo) i lokalnym (powiaty) do kształtowania i prowadzenia polityki zarządzania rozwojem poprzez:

  • zdobycie kwalifikacji w zakresie opracowywania i wdrażania strategii o zasięgu regionalnym i lokalnym,
  • wzmocnienie kompetencji pracowników odpowiedzialnych za monitorowanie i ewaluację  ww. strategii,
  • zdobycie wiedzy i umiejętności administracji do tworzenia długofalowych strategii i programów rozwojowych o zasięgu ogólnokrajowym, regionalnym lub lokalnym,
  • wzmocnienie zdolności do wykorzystywania nowoczesnych narzędzi programowania, efektywnej implementacji zaprogramowanych polityk oraz oceny efektów ich wdrażania.

Wartością dodaną szkoleń ma być również wzrost świadomości urzędników w zakresie potrzeby zmiany podejścia do zarządzania rozwojem oraz zwiększenie motywacji do dalszego doskonalenia wiedzy i umiejętności w tym zakresie.