Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Turystyka

Województwo podkarpackie z racji położenia i posiadanych walorów turystycznych wydaje się obszarem, którego przyszłość należy łączyć z rozwijającym się ruchem turystycznym. Charakteryzując atrakcje i środowisko województwa podkarpackiego, które w znacznej mierze określają wybór i wpływają na motywacje potencjalnych gości, wskazuje się w szczególności na atrakcje naturalne, antropogeniczne, kulturowe i społeczne.

Analiza zasobów endogenicznych (potencjałów) gospodarki turystycznej województwa doprowadziła do ustalenia, iż opiera się ona na: terenach górskich (Beskid Niski oraz Bieszczady z dużym zbiornikiem wodnym w Solinie), czystym środowisku łączonym m.in. z wysoką lesistością i obecnością parków narodowych oraz innych terenów chronionych przyrodniczo, a także dziedzictwie kulturowym. Na ruch turystyczny w województwie znaczny wpływ wywiera dostępność naturalnych tworzyw leczniczych wykorzystywanych w działających uzdrowiskach. Krajową oraz ponadregionalną rangę atrakcji antropogenicznych można przypisać zabudowie staromiejskiej miast oraz niektórym obiektom zabytkowym, zwłaszcza wpisanym na listy: Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO oraz Pomników Historii, a także grupie obiektów z frekwencją roczną przekraczającą 30 tys. osób.

Warto podkreślić również występowanie na terenie województwa podkarpackiego obszarów prawnie chronionych, świadczących o czystym i nienaruszonym środowisku tego regionu. Na Podkarpaciu parki narodowe obejmują obszar ponad 46741 ha. Pod względem wielkości obszarów parków narodowych Podkarpacie plasuje się na drugim miejscu w kraju. Terenów będących rezerwatami przyrody jest mniej, około 11114 ha.

 

Wykres 8. Obszary prawnie chronione (parki narodowe oraz rezerwaty przyrody) w 2012 r.

Źródło: http://www.monitoruj.podkarpackie.pl na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Podkarpacie cieszy się umiarkowaną popularnością wśród turystów, zarówno polskich, jak i zagranicznych.

Region 2012 r.
  Miejsca   noclegowe całoroczne VII (szt.) Korzystający   z noclegów ogółem I-XII (osoby) Udzielone   noclegi na 1 tyś. mieszkańców w obiektach zbiorowego zakwaterowania ogółem   (szt.)
dolnośląskie 54684 2186248 1961,44
kujawsko-pomorskie 18136 841474 1499,42
lubelskie 12632 691298 706,26
lubuskie 10837 645597 1280,78
łódzkie 19432 1129924 845,21
małopolskie 73783 3470259 2854,6
mazowieckie 41749 3375976 1114,41
opolskie 5496 260469 605,6
podkarpackie 19411 730177 1073,06
podlaskie 8722 534734 820,97
pomorskie 38433 1872589 2799,11
śląskie 40651 1852825 1002,46
świętokrzyskie 10843 440403 1056,42
warmińsko-mazurskie 20694 988201 1759,8
wielkopolskie 29575 1616540 854,16
zachodniopomorskie 51229 1998674 6350,78

 Źródło: http://www.monitoruj.podkarpackie.pl na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Próba inwentaryzacji produktów turystycznych, w największym stopniu wpływających na dochody regionu z turystyki wskazała na następujące rodzaje turystyki:

  • turystykę wypoczynkową (w tym pobyty w gospodarstwach agroturystycznych),
  • turystykę uzdrowiskową (w tym leczniczą),
  • turystykę krajoznawczą (poznawczą),
  • turystykę aktywną,
  • turystykę zakupową (przygraniczną),
  • turystykę biznesową.

Znaczną wartość dla ruchu turystycznego przedstawia budownictwo drewniane (zwłaszcza sakralne), związane z wielokulturowym dziedzictwem regionu. Przygraniczne położenie województwa i korzystne uwarunkowania ekonomiczne oddziałują na przyjazdy w celu zakupów. Z kolei zauważalna dynamika procesów gospodarczych i wielowymiarowa aktywizacja (m.in. w obszarze nauki i kultury) aglomeracji rzeszowskiej oraz kilku miast regionu wywołuje ruch turystyczny w ramach turystyki biznesowej i w innych formach turystyki. Do potencjałów rozwojowych turystyki w województwie należy także zaliczyć obecność międzynarodowego portu lotniczego w Jasionce oraz nieodległą perspektywę dojazdu autostradą z południowej części Polski. Cenną wartością z punktu widzenia marketingowego, jest fakt obecności na krajowym rynku turystycznym marki „Bieszczady” oraz wysoka identyfikacja miejscowości Solina i atrakcji turystycznej - zamek w Łańcucie.

Województwo jest wyposażone jednak w relatywnie niewielką ilość miejsc noclegowych. Na 1000 ludności w obiektach zbiorowego zakwaterowania przypada ich 10,15 szt. przy średniej dla kraju - 15,74 szt. (stan na 2011 r.).

 

Mapa 6. Miejsca noclegowe na 1 tyś. ludności w obiektach zbiorowego zakwaterowania ogółem w 2011 r.

 

Mapa. Wybrane obiekty i obszary o charakterze atrakcji turystycznych