Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Warsztaty dla przedstawicieli Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych oraz Krajowego Obserwatorium Terytorialnego (Rzeszów, 24-26 września 2014 r.)

 

W dniach 24-26 września 2014 r. w Rzeszowie odbyły się warsztaty dla przedstawicieli Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych (ROT-ów) oraz Krajowego Obserwatorium Terytorialnego (KOT) (ponadto uczestniczyli w nich zaproszeni goście, w tym przedstawiciele instytucji dysponujących wiedzą, doświadczeniem i danymi użytecznymi w procesie monitorowania zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w województwie podkarpackim). Zostały one zorganizowane w związku z realizacją przez Samorząd Województwa Podkarpackiego projektu pn. „Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne”, współfinansowanego w ramach Działania 5.2.1. POKL 2007-2013.

Tym razem rolę gospodarza, podczas spotkania stanowiącego niezwykle cenną platformę wymiany pomysłów i doświadczeń pomiędzy pracownikami ROT-ów z całej Polski, pełniło Podkarpackie Regionalne Obserwatorium Terytorialne.  Do najważniejszych tematów poruszanych w czasie trwania warsztatów należy zaliczyć: sposoby monitorowania specjalizacji „jakość życia” w regionach oraz praktyczne aspekty wdrażania regionalnych strategii innowacji. Ponadto przedstawiciele ROT-ów oraz KOT przedstawili informacje o działalności swoich oddziałów w 2014 r., a także wspólnie poszukiwali inspiracji do dalszej pracy.

Głos w dyskusji wzięli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz instytucji dysponujących wiedzą, doświadczeniem i danymi użytecznymi w procesie monitorowania zmian społeczno-gospodarczych tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, Katedry Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności Politechniki Rzeszowskiej, Instytutu Badań i Analiz Finansowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza", Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie oraz Izby Skarbowej w Rzeszowie. Ponadto wśród zaproszonych gości znaleźni się przedstawiciele: Pracowni Badań i Doradztwa „Re-Source” oraz Stowarzyszenie Klon/Jawor (Moja Polis).

 

Materiały do pobrania:

  1. Prezentacja ekspertyzy „Handel zagraniczny oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim w latach 2010-2013” (Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Podkarpackiego)
  2. Prezentacja pn. „Doświadczenia Podkarpackiego Obserwatorium Rynku Pracy w prowadzeniu badań i zlecaniu ekspertyz” (Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie)
  3. Prezentacja Przeglądu Regionalnego Polski 2013 (Krajowe Obserwatorium Terytorialne, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju)
  4. Mojapolis.pl - prezentacja aktualizacji portalu (Stowarzyszenie Klon/Jawor)
  5. Prezentacja pn. „Jakość życia. Koncepcje metodologiczne” (Urząd Statystyczny w Rzeszowie)
  6. Prezentacja pn. „Jakość życia – specjalizacja regionalna Podkarpacia. System monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego” (Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności Politechniki Rzeszowskiej)
  7. Prezentacja projektu badawczego pn. „Wielokomponentowy wskaźnik rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, jakości życia ludności i świadczonych usług publicznych (koncepcja projektu badawczego)” (Instytut Badań i Analiz Finansowych  Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
  8. Prezentacja pn. „Wykorzystanie GIS w pracach Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego – współpraca z Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym” (Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego)
  9. Prezentacja badania sektora mikroprzedsiębiorstw na przykładzie województwa podkarpackiego (Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source”)
  10. Prezentacja pn. „Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne” (Izba Skarbowa w Rzeszowie)