Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa w kontekście członkowstwa Polski w Unii Europejskiej i wynikająca z tego faktu rola regionów w rozwoju integracji europejskiej, jak również konstrukcja ustrojowa samorządności terytorialnej, której celem jest rozwój społeczno-gospodarczy terenu, stanowią podstawę do podejmowania przez województwo współpracy z regionami oraz innymi podmiotami zagranicznymi. Dodatkowo przygraniczne położenie województwa sprzyja współpracy z sąsiednimi regionami Słowacji i Ukrainy. Współpraca ta jest prowadzona w różnych obszarach, w tym: gospodarki, kultury, turystyki i ochrony środowiska.

Inwestycje zagraniczne na Podkarpaciu (BIZ)

Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych na terenie województwa podkarpackiego w okresie 2007-2012 wyniosła co najmniej 7 387,4 mln zł. Roczna wartość inwestycji oscylowała w tym okresiepomiędzy 854 mln zł w 2010 r. a 1 493 mln zł w 2011 r. Ten ostatni rok był rekordowy wzakresie napływu kapitału na teren województwa podkarpackiego w całym okresie 1989-2012[1].

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2011 roku kapitał zagraniczny w województwie podkarpackim według kraju pochodzenia kształtował się następująco: Niemcy – 498,9 mln zł, Francja – 422,4 mln zł, Luksemburg – 230,7 mln zł, Cypr – 210,5 mln zł, Niderlandy – 174,3 mln zł, Stany Zjednoczone – 61,7 mln zł, Wielka Brytania – 31,6 mln zł, Hiszpania – 22,4 mln zł.

Ponad 3/5 wartości BIZ w województwie podkarpackim w okresie 2007-2012 stanowiły reinwestycje. Wśród nich 7/10 przypadało na dodatkowe nakłady w firmach przejętych lub sprywatyzowanych w latach wcześniejszych, natomiast pozostałe wiązały się z rozbudową lub modernizacją uruchomionych w latach wcześniejszych zakładów greenfield. Strumień kapitału przeznaczony na reinwestycje w firmach przejętych lub sprywatyzowanych w latach wcześniejszych wykazywał w fazie spowolnienia gospodarczego 2008-2010 wyraźną tendencję spadkową. W 2011 r. trend ten został jednak odwrócony, co pokazuje, że miał on charakter krótkotrwałego cyklu koniunkturalnego, a nie dłuższej tendencji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksport polskich województw

Najwyższy udział w krajowym eksporcie mają niezmiennie od kilku lat województwa: śląskie, mazowieckie, dolnośląskie, wielkopolskie. Województwo podkarpackie w latach 2008-2010 roku zajęło 11 miejsce w Polsce pod względem wartości eksportu, gorsze wyniki uzyskały: warmińsko-mazurskie, opolskie, lubelskie, świętokrzyskie oraz podlaskie. Natomiast sytuacja ta uległa zmianie w 2011 roku, gdzie Podkarpacie awansowało na 10 miejsce w Polsce. W latach 2010-2011 nastąpił wzrost eksportu z Podkarpacia z 3304 mln euro do 4006,1 mln euro, co stanowiło wzrost o 21,3%.

Średni wzrost eksportu w 2011 roku wyniósł w Polsce 14,2% i był on około 4% niższy niż w roku 2010. W omawianym zakresie Podkarpacie osiągnęło dużo lepsze wyniki od średniej krajowej. Pod względem dynamiki wartości eksportu w Polsce w latach 2010-2011 województwo podkarpackie zajęło 4 miejsce w Polsce. Dla porównania w latach 2008-2010 w tym samym zakresie Podkarpacie zajęło 6 pozycję w kraju.

Wykres 3. Udział województw w generowaniu krajowego eksportu w latach 2010 i 2011

Udział województwa podkarpackiego w eksporcie poszczególnych grup towarów w latach 2010-2011 przedstawiał się następująco: w wypadku tworzyw sztucznych i wyrobów w strukturze wartościowej eksportu kształtował się na poziomie 9% (zarówno w 2010 i 2011 roku). Na kolejnym miejscu znalazły się drewno i wyroby z drewna (6% - 2010r., 5%-2011r.), kolejno wyroby z kamienia, ceramika, szkło (4%), metale nieszlachetne i wyroby (2% -2010r., 3% - 2011r.).

Podkarpacki eksport cechuje silna koncentracja kierunków wywozu. Jak zostało wskazane ponad 28 % wartości eksportu zarówno w 2010 jak i w 2011 roku przypadło na Niemcy, największego partnera handlowego. Kolejnym ważnym partnerem handlowym są Stany Zjednoczone Ameryki, gdzie eksport Podkarpacia był ponad średnią krajową i wyniósł ok. 9% latach 2010-2011. Sporo eksportujemy także do krajów Europy Środkowo-Wschodniej (13,43% - 2010, 12,5% - 2011), wynika to zapewne z położenia geograficznego województwa podkarpackiego.

[1] Podkarpackie dla inwestorów – analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012, Rzeszów 2012, s. 71.