Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Zakończenie konsultacji społecznych strategii dla polski Wschodniej

15 maja 2013 r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu zaktualizowanej Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020.

Do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wpłynęło łącznie 126 uwag od 21 podmiotów, wśród których znalazły się zarówno osoby fizyczne (2), jak i partnerzy instytucjonalni (19).

Większość otrzymanych uwag pochodziła od gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek samorządu terytorialnego z regionów Polski Wschodniej. Wśród podmiotów zgłaszających uwagi były również agencja rozwoju regionalnego (1), stowarzyszenie (1) oraz lokalne i regionalne organizacje turystyczne (2). Uwagi do projektu zgłosiły również Urzędy Marszałkowskie dwóch województw spoza Polski Wschodniej, co może świadczyć o zainteresowaniu dokumentem także poza makroregionem oraz o dobrym upowszechnieniu informacji o konsultacjach. Uwagi zgłosiła ponadto strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Po przeprowadzeniu analizy wszystkich uwag zgłoszonych w toku konsultacji międzyresortowych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zdecydowało o uwzględnieniu znaczącej większości z nich.

Zmiany przyczyniły się do podniesienia jakości, integralności i komunikatywności dokumentu. Dodatkowo Konsultacje umożliwiły również zgromadzenie szeregu wartościowych uwag i propozycji do wykorzystania w procesie projektowania instrumentów wsparcia dla województw Polski Wschodniej, przyczyniających się do osiągnięcia celów rozwojowych sformułowanych w projekcie Strategii.