Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął aktualizację Strategii Rozwoju Województwa

Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął aktualizację Strategii Rozwoju Województwa

W dniu 25 czerwca br. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął projekt Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2020 Aktualizacja 2013 - 2020 wraz
z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko, które następnie został przekazane pod obrady Sejmiku Województwa i będą przedmiotem obrad na najbliższej sesji.

 Przygotowany dokument Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2020 Aktualizacja 2013 - 2020 jest wynikiem szerokiej i bardzo aktywnej współpracy środowisk społecznych i gospodarczych. Dokument ten wyznacza kluczowe obszary działań strategicznych w perspektywie do 2020 r. Przygotowywany został w oparciu o nową koncepcję polityki rozwoju, w tym także polityki regionalnej, preferującej przede wszystkim zintegrowane i wieloaspektowe podejście do rozwoju terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem posiadanych specyficznych potencjałów rozwoju, stwarzających szansę budowania wymiernych przewag konkurencyjnych.

Konieczność zmiany Strategii wynika z kilku kluczowych przesłanek, do najważniejszych nalezą:

 •  zmiana koncepcji polityki rozwoju, przede wszystkim w oparciu o nowy paradygmat polityki regionalnej;
 •  zachowanie spójności programowania strategicznego co wynika z ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - należało dokonać weryfikacji obowiązującej Strategii - przyjętej przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w sierpniu 2010 r. - przede wszystkim pod kątem spójności z nowymi, krajowymi
  i unijnymi dokumentami strategicznymi;
 • zmiany zachodzące zarówno w sytuacji społeczno gospodarczej województwa jak też dynamicznie zmieniające się procesy globalizacyjne na rynku europejskim i światowym
  z wyraźnymi konsekwencjami dla gospodarki województwa podkarpackiego;
 • konieczność wyznaczenia nowych celów strategicznych dla nowej perspektywy finansowej UE obejmującej lata 2014 – 2020 wynikających w dużej mierze
  z reformowanej Polityki Spójności dotyczącej okresu po 2014 roku.

 Przyjęty przez Zarząd projekt Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2020 Aktualizacja 2013 - 202 wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko poddany był wcześniej konsultacjom społecznym, które trwały od 22 kwietnia br. do 27 maja br. W ramach prowadzonych konsultacji społecznych dokumentu Strategii odbyły się 4 spotkania: 10 maja w Przemyślu, 15 maja w Krośnie, 17 maja w Tarnobrzegu, 22 maja. w Rzeszowie.

Niezależnie od odbywających się spotkań, w trakcie trwania konsultacji projekty dokumentów dostępne były na stronie internetowej samorządu województwa i każda zainteresowana osoba mogła zgłosić swoje uwagi. Informacja o konsultacjach została również umieszczona w prasie lokalnej.

 Dokument zawiera między innymi: analizę strategiczną województwa, scenariusze rozwoju oraz projekcję stanu województwa w horyzoncie 2020 r. Zidentyfikowano cztery kluczowe dziedziny działań strategicznych oraz 19 priorytetów tematycznych. Określono system realizacji Strategii zakładający wielopodmiotowe zarządzanie oraz ramy finansowe.

Jako cel główny Strategii wskazano: Efektywne wykorzystanie zasobów wewnętrznych i zewnętrznych dla zrównoważonego i inteligentnego rozwoju społeczno-gospodarczego drogą do poprawy jakości życia mieszkańców.

 Cel główny Strategii będzie realizowany w ramach następujących dziedzin działań strategicznych oraz priorytetów tematycznych:

 1. KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA, której celem jest rozwijanie przewag regionu w oparciu o kreatywne specjalizacje jako przejaw budowania konkurencyjności krajowej i międzynarodowej.

Priorytet 1.1 Przemysł

Priorytet 1.2. Nauka, badania i szkolnictwo wyższe

Priorytet 1.3. Turystyka .

Priorytet 1.4. Rolnictwo

Priorytet 1.5 Instytucje otoczenia biznesu

 2. KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY, których celem jest rozwój kapitału ludzkiego
i społecznego jako czynników : innowacyjności regionu oraz poprawy poziomu życia mieszkańców.

Priorytet 2.1. Edukacja

Priorytet 2.2. Kultura i dziedzictwo kulturowe

Priorytet 2.3. Społeczeństwo obywatelskie

Priorytet 2.4. Włączenie społeczne

Priorytet 2.5. Zdrowie publiczne

Priorytet 2.6. Sport powszechny ..

 3. SIEĆ OSADNICZA, której celem jest podniesienie dostępności oraz poprawa spójności funkcjonalno przestrzennej jako element budowania potencjału rozwojowego regionu.

Priorytet 3.1. Dostępność komunikacyjna

Priorytet 3.2. Dostępność technologii informacyjnych

Priorytet 3.3. Funkcje metropolitalne Rzeszowa

Priorytet 3.4. Funkcje obszarów wiejskich

Priorytet 3.5. Spójność przestrzenna i wzmacnianie funkcji biegunów wzrostu

 4. ŚRODOWISKO I ENERGETYKA, których celem jest racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów z poszanowaniem środowiska naturalnego sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa i dobrych warunków życia mieszkańców oraz rozwoju gospodarczego województwa.

Priorytet 4.1. Zapobieganie i przeciwdziałanie zagrożeniom oraz usuwanie ich negatywnych skutków

Priorytet 4.2. Ochrona środowiska

Priorytet4.3. Bezpieczeństwo energetyczne i racjonalne wykorzystanie energii

 Cel każdej z dziedzin działań strategicznych będzie realizowany przez konkretne kierunki działań w ramach priorytetów tematycznych. Dokument Strategii skonstruowano
w taki sposób, aby zakładane efekty działań oraz przyjęte wskaźniki identyfikowały najistotniejsze dla województwa przedsięwzięcia rozwojowe.

 W przyjętym przez Zarząd projekcie Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2020. Aktualizacja 2013 - 2020 podstawowe kierunki rozwoju koncentrują się przede wszystkim na kilku najważniejszych kwestiach mających szczególnie ważne znaczenie dla przyszłości województwa podkarpackiego. W dokumencie tym wskazano przede wszystkim na konieczność wzmacniania innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki
w oparciu o dobrze wykształcony i kreatywny kapitał ludzki i społeczny. Zakłada się równomierny rozwój sieci osadniczej w oparciu o zidentyfikowane bieguny wzrostu z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego i zasobów energetycznych.

 Dokument. podlega przekazaniu Sejmikowi Województwa Podkarpackiego, w którego kompetencji leży uchwalenie Strategii województwa.