Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Założenia

Przyjęcie dokumentu było poprzedzone szerokimi konsultacjami społecznymi projektu Założeń, w ramach których zostały przeprowadzone spotkania we wszystkich powiatach województwa. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem, wzięło w nich udział ok. 550 uczestników, w tym przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz najbardziej aktywnych środowisk lokalnych: uczelni, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.

W ramach przeprowadzonych konsultacji swoje uwagi i propozycje zapisów zgłosiło ponad 90 podmiotów. Wszystkie wnioski zostały poddane analizie. Znaczna część z nich, ze względu na szczegółowy charakter, zostanie wykorzystana w dalszych pracach nad aktualizacją Strategii. Natomiast uwagi uznane za zasadne zostały uwzględnione w Założeniach do aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020, które Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął 6 czerwca 2012 r. uchwałą nr 144/3314/12.

Dokument Założeń, w którym wyznaczono dziedziny działań strategicznych oraz priorytety tematyczne stanowi merytoryczne ramy dla dalszych prac nad przygotowaniem aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020.

Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 144/3314/12 z 6 czerwca 2012 r.

Założenia do aktualizacji strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020.