Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Pierwsze posiedzenie Zespołu Roboczego

19 października 2011 r. odbyło się I posiedzenie Zespołu Roboczego ds. aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Zespół Roboczy ds. aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 (ZR) został powołany uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 lipca 2011 r. nr 62/1341/11. Zespół pracuje pod przewodnictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego - Mirosława Karapyty. W jego skład wchodzą: Pani Anna Kowalska - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego oraz dyrektorzy departamentów merytorycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i samorządowych jednostek organizacyjnych. Zgodnie z przyjętym regulaminem ZR będzie pracował w sposób ciągły przez cały okres aktualizacji Strategii i zakończy działalność z chwilą przyjęcia dokumentu przez Sejmik Województwa Podkarpackiego. Zasadniczym zadaniem ZR jest koordynacja całości prac nad aktualizacją wynikających z przyjętego harmonogramu oraz akceptacja poszczególnych wersji dokumentu.

Na pierwszym spotkaniu ZR, poza kwestiami organizacyjnymi dotyczącymi zasad funkcjonowania zespołu oraz najważniejszych zadań, które przed nim stoją, uzgodniono również kwestie związane z pracami zespołów zadaniowych oraz dokonano wyboru ich przewodniczących spośród członków ZR. Zespoły zadaniowe (mające charakter ekspercki) będą odpowiedzialne za wypracowanie zapisów zaktualizowanej Strategii w poszczególnych, strategicznych dla rozwoju naszego województwa obszarach. Pierwszym etapem ich prac ma być zaktualizowanie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego. Kolejne spotkanie ZR planowane jest na przełom listopada i grudnia br.